(რაფაელოსავით გოგო)

სიგარეტის ბოლით, ალკოჰოლით, მუსიკის ჰანგებით, ჟანგბადით, ნახშირორჟანგით შეჯერებული ბურუსი იდგა ბარში.

ბეატრისს ტანზე მოხდენილი ჯინსის შარვალი ეცვა, თმა ბუნებრივად არეული, მომხიბვლელად ელაგა პატარა კოპწია თავზე; ტუალეტისკენ მიდიოდა, გზად დავარდნილი შარფის ასაღებად დაიხარა; ეს ბუღი ნერვებს უშლის, ცივი წყალი შეისხა, სახე დაიბანა, ცოტა გამოფხიზლდა, არა მთვრალი კი არ იყო, მაგრამ ეს ბუღი ტვინში უჭერდა.

ბაჯო 35–იოდე წლის ბრგე ყმაწვილი კაცია; აქ ხშირად დადის, სიგარეტსაც ეწევა და მუსიკა მოსწონს აქაური. დღეს ბენდილამპიონიუკრავს, სოლისტს სასიამოვნო ხმა აქვს, ტექსტიც კარგია. არ არის სენტიმენტალური, არც სიყვარულზე მღერიან და არც წვიმაში ფეხშიშველა ცეკვაზე, უფრო რეალისტურ რაღაცეებზე.

სამსახურიდან ისადილა და მერე პირდაპირ აქ გამოეშურა, სახლში მისვლა ეზარებოდა. რაღაცნაირადაა , არც მხიარულად არც მოწყენილად, უფრო დაღლილია და ამიტომ ვერაფერს გრძნობს; ხალხიც არაა საინტერესო, ჯერ ძალიან ადრეა. მოიხედა და ზუსტად მის ცხვირ წინ პატარა, გამხდარი, 2 დუნდულა კუნთი დაინახა ჯინსებში გამოწკეპილი. თვალი ვერ მოაშორა,დუნდულები მოხდენილად დაიხარა და უცებვე გაიმართა და წავიდა,ზემოთ ახედვა და პატრონის ნახვა ვერც მოასწო. ვაგლახ!….

bajo is tipi ar aris, arc im asakSia, rom viRac gogos trakze acundrukdes da awkmutundes; sakmaod dinji da gawonasworebulia; Tavisi asakiTvis bevri rame unaxavs da gamoucdia, bevri umogzauria, erTi sityviT didi verafriT gaakvirveb;

dundulebi ukve TiTqmis daviwyebuli hqonda, roca gamoCnda is, didi, lamazi Tvalebi, moica ra feria? Savi? ara, Savi ar unda iyos, magram muqia, lamazi ki aris.

gabuStuli tuCebi TiTqos mixatulia fanqriT da mere vardisferi saRebaviT Seferadebuli, SuqCrdilebic lamazad miuxatia mxatavrs; ar vici vin Sevaqo “xelobisTvis” ded-mama Tu RmerTi.

_ ra iyo bajo, xo ar dageZina? aqedan “godiva”-Si gavajazoT?

_ ara, mezareba, axla magis xasiaTze vera var.

_ ra iyo biWo, xo ar daberdi?

_ wadi Seni….

——————————————————————————

beatrisi karg dros atarebs, ar vici ludma imoqmeda Tu musikam an orivem erTad; wamoiWrnen gogoebi da cekvaven, biWebi ki Soridan dinjad aTvaliereben.

uceb erT-erTi maTgani adga da wamovida, sacekvaod? mocekvaves es tipi namdvilad ar hgavs.

_ cekva ar vici, magram SenTan cekva minda

_ kargi, vicekvoT

2 simRera usityvod cekvavdnen, ara, beatrisi cekvavda, bajo ki, bajo ubralod tokavda.

me-3 simReraze bajom beatriss jinsis Sarvali Seuqo; beatris ar daevasa es tipi, hgonia, rom mxolod kopwia trakis gamo abams. _ ar miyvars eseTi tipebi, arada “xamc” ar უნდაიყოს… hm, magram mainc uimedo da uperspeqtivoa.

beatrisi ukve karga xania didi gogoa da RrublebSi ar dafrinavs, arc vardisfer saTvaleebs atarebs da arc Hello Kitty-s fania. aqac imisTvis movida, rom mZime dRis Semdeg ubralod ganitvirTos da ara viRac elizbari-murTazis asakideblad. axlac am dinji, sityvaZunwi mocekvavis xasiaTze araa; msubuqi flirtis winaaRmdegi araa, magram raime sasiamovno sityvebiT mainc moxiblos;

_ jinsSi gamowkepili Cemi traki moewona! hmm….

_ xval gudaurSi adian Cemi Zmakacebi sasrიაlo, wamoxval? kargi tipebi arian, mxiarulebi da kargad gaerTobi; yvelani colebiT modian.

_ ar vsrialeb

_ me gaswavli

_ zamTari, Tovli da sicive didad ar miyvars

_ kargi maSin iq wavideT, sadac cxela

_ magaliTad?

_ magaliTad sadme afrikaSi – tunisSi, iq xSirad davdiodi da axloblebic myavs

_ afrikaSi axloblebi gyavs?

_ xo, ra iyo?

_ araferi, ubralod ucnauria. mere iq cxela axla?

_ aqaurobasTan SedarebiT xo.

_ kargia

_ anu wavediT? pasporti gaqvs?

_ Sen ra gagiJdi? marTla ki ar movdivar

_ ratomac ara, afrikaze arasdros giocnebia?

_ ki, miocnebia da aucileblad waval kidec, magram xval da TqvenTan erTad ara.

_ zeg da CemTan erTad?

_ ara

_ kargi, kargi, modi Tavidan daviwyoT _ ras svam, SeiZleba rameze dagpatiJo?

TiTo Wiqa dalies, saubari Tavisuflad da bunebrivad midioda aTass sisuleleze da arafer konkretulze, saubrobdnen gauCereblad, arc musika uSlidaT xels da arc buRi da burusi.

beatrisis megobrebi wavidnen, wavidnen bajos megobrebic.

ukve gvian iyo da beatrisic wasasvlelad moemzada, Tumca arc erTs undoda wasvla.

raRac jadosnuri Zafebi gaiba maT Soris-Tqo am banalobis dawera ar minda, magram erTi ram faqtia, rom roca bajom mis cxvir win lamaz jinsSi gamowkepili gogos elastiuri da graciozuli moqniloba dainaxa da mere monarnare silueti – patara Tavi, mRelvare, areuli Tmebi, Txeli da wvrili mxrebis mixra-moxra, wvrili weli TiTqos rvianebs xazavda, bajos raRac naperwkalma gahkra gulSi; ai iseTma asanTis Reris asanTis kolofze Camosmisas wamSi rom abdRvrialdeba ხოლმე. meore gaelveba iyo, roca es silueti winidan naxa. haerovani, mofarfate, msubuqi rafaelosaviT.

bajom beatrisi gamoacila, beatrisma iuara saxlamde miecilebina, damSvidobebisas bajom hkiTxa:

_ ra saxeliT Cagwero telefonSi?

beatriss gaecina, erTdroulad saxelsac da nomersac iTxovda.

nomris micemas da arc urTierTobis wamowyebas ar apirebda amitom

_ me beatrisi mqvia, ici r…

_ beatrisi? –gaawyvetina bajom. ar vici daijera Tu ara, magram Zalian ki eucxoa tipiuri qarTveli gogosgan aseTi saxeli; tunisSi icnobda erT patara frang beatriss.

_ dRevandeli saRamo Zalian kargi iyo, mixaria rom gagicani, raRac mistika da qimia TiTqos iyo, ar minda rame gavafuWoT, raRaceebis dagegmviT, rogorc SemTxveviT SevxvdiT aseve SemTxveviTve SevxvdeT iqneb SemdegSic

bajo fiqrobs _ es gogo Zalian bevr romantiul komediebs uyurebs rogorc Cans.

_ Tbilisi patara qalaqia, aculeblad gadaveyrebiT sadme erTmaneTs_atitinda isev da Caskupda taqsSi_ aba, kargad, tkbili Zili. 

“tkbili Zili?! ra damaZinebs axla, dilis 1 saaTia, ra gaaTenebs…”

axali Tavsatexi gauCnda bajos; TiTqos gamoeRviZa da am patara tutrucana gogom zurgidan wlebi CamoaWra.

giJia da TviTonac gaagiJa, nadirobis sezoni daiwyo.

raRac unda gaakeTos, aSkarad gamowveva esrola beatrisma _ Tu ginda, unda momipovo.

გაზაფხულია, ისე აღარ ცივა, მაგრამ ქარები და წვიმებია;

რაც გულს უხარია არის ის, რომ დილას, როცა მაღვიძარა რეკავს და თვალებს ვახელ ფანჯარაში გაზაფხულს ვხედავ, დღის სინათლეს ვხედავ, მზის სხივებსაც და 1–2 ჩიტიც კი ჭიკჭიკებს. ადგომაც არ მეზარება, წამოვხტები, 1–2 წამით თავბრუ მესხმის, მერე დილის იოგას ვაკეთებ, ამის შემდეგ დღე ყოველთვის შესანიშნავია; სწრაფად ვჭამ, შხაპს ვიღებ, ვიმოსები და გავრბივარ სამსახურში.

სამსახურეობრივი რუტინა, შემდეგ თუ ძალიან დაღლილი არ ვარ მეგობრებს ვხვდები; ახალახალი კაფეების აღმოჩენით ვართ დაკავებული; ახალი ადგილები, ახალი მუსიკა, ახალი მენიუ, ახალი ნაცნობობა; ეს ყველაფერი იმ დღეს ასრულებს, მახალისებს, მომდევნო დღეს კი მომდევნო ისტორიაა.

 ______________________________

სადმე უნდა წავიდე, მომბეზრდა ისევ აქაურობა, ესეთი სენი შემეყარა 20 წლიდან , რაც საკუთარი ფული გამიჩნდა და რაც პირველად დავტოვე საზღვრები მას შემდეგ მოგზაურობის სენით ვარ შეპყრობილი. ახლა თან გაზაფხულდა, დათბა, დილას ადგომა მაინც არ მეზარება; ეს სუსხიანი დღეები უჟმურ ხასიათზე მაყენებდა, მაღიზიანებდა ყველაფერი და სულ ვებუზღუნებოდი ჩემს ძაღლს, ამინდის ბრალია თუ იმ მატრაკვეცა გოგოსი, არც კი ვიცი, ჯანდაბას გოგოს ბრალი არ იქნება, ბეატრისი, რა დროს ბეატრისია, მე ძაღლი მყავს და ეს სრულიად საკმარისია; მე და ჩემი ჯონდა მშვენივრად ვცხოვრობთ ერთად; ჯონდა ჯოკონდას მოფერებითი სახელია, ნამდვილად ჯოკონდას გამოხედვა და ღიმილი აქვს, ამაში ვერავინ შემედავება. marTalia biWia, magram pirveli SexedviT gogo megona da mere saxeli aRar Sevcvale, cota gadavakeTe da jonda mgoni mamrobiT saxels hgavs, mokled TviTon jonda Tavs mamrad grZnobs.

erTxel jondam miTxra midi ra rame qeni, xeli gaanZrie moZebne da manaxe eg Seni beatriCe, moviwyineo.

erTxel didi sisulele Cavidine da Cveni saZmakacos wevrs nukas movuyevi es istoria, nuka iseTi tipia ai yvelaferze rom SeuZlia laparaki da yvelasi fsiqologia. mec uceb diagnozi damisva da fiqric daiwyo Cems Terapiaze, ramodenime dRis Semdeg mirekavs kmayofili isteriuli xmiT და meubneba:

_ Seni recepti mzadaa, dRes bukasTan amodi da gagacnob strategiul gegmas;

im dRes ar avsulvar, ar mecala, meore dRes vrceli werili momivida el.fostaze :

“samoqmedo gegma “beatriCe”

im baris fotogras moaZebnineb im saRamos fotoebs, moZebni beatriCes fotoebs, SevqmniT kolaJs, raRac warwerebiT, saxeliT da davdebT Facebookზე და გავუზიარებთ ყველა მეგობარს, მათ ვთხოვთ გაუზიარონ თავიანთ მეგობრებს. სხვადასხვა კლუბების, კაფეების და ბარების გვერდებზეც დავდებთ ინფოს, Facebook ისეთი მაგარი რაღაცაა აუცილებლად ვიპოვით, შენც უნდა დარეგისტრირდე.”

აფრენს ეს გოგო რა, თან მაგრად.

ბაჯომ მომდევნო კვირას ბილეთი აიღო და ტუნისში გაფრინდა;

ერთ საღამოს უკმაყოფილო, ისტერიული ხმით ურეკავს ნუკას: _ არ ვიცი ახლა იქ რა დროა, მაგრამ წადიპარადბარში”, ფოტოგრაფი მოძებნე და 11.11.2012–ის ყველა ფოტო გამოართვი, მერე dropboxზე ატვირთე და გამომიგზვანე.

ნუკამ შეძლებისდაგვარად ოპერატიულად იმოქმედა; ბაჯომ სწრაფად ამოიცნო რამოდენიმე ფოტოზე ბეატრისი, კარგად დააკვირდა, რამდენ ფოტოზე ყოფილა, აშკარად მიმზიდველი გოგოა; ახლა კიდევ უფრო კარგად დააკვირდა და თვალწინ ცხადად დაუდგა ეს რაფაელოსავით გოგოთავისი მუქი, დიდი თვალებით, ყავისფერი თმებით, რომლებიც ოდნავ ნიავზეც კი ველურად ირხეოდნენ, ვარდისფერი გაბუშტული ტუჩები, ღიმილი, კბილები, პატარა, ბავშვური ყურები, სქელი ქართული წარბები, მრგვალი, პატარა ნიკაპი, შუბლზე პატარა შრამი ეტყობა, ალბათ ბავშვობაში ძალიან ახტაჯანა იყო. მოძრაობაში გადაღებული სასაცილო ფოტოები იყო: კვამლში არეული მოძრავი, გაურკვეველი, ეფემერული სილუეტები.

რამოდენიმე ფოტო ამოარჩია და გადაუგზავნა ნუკას გეგმის განსახორციელებლად.

კვირა ჰქონდა გამოფრენამდე ბაჯოს დარჩენილი და მთელი კვირანერვიულობაში გაატარა, კონცენტრირებას ვერაფერზე ახერხებდა, სიგარეტის რაოდენობას უმატა. ჭამა აღარ ახსენდებოდა, ცუდად ეძინა და ბევრს წერდა.

ხო, მართლა ბაჯო მწერალია, მოგზაურიმწერალი; პროფესიით რეჟისორია, მაგრამ უფრო წერა იზიდავს, რაღაცრაღაც დადგა კიდეც 1–2 პატარა თეატრში თავისივე პიესის მიხედვით; განსაკუთრებით კარგ წარმოდგენებს აფრიკაში მოგზაურობაცხოვრების დროს აკეთებდა; სახალხო წარმოდგენები ხალხისთვის არაცივილურ, ველურ გარემოში.

თბილისში ჩამოვიდა;

ნუკას ლამის ყოველ დღე ეკითხებოდა სიახლეს, მაგრამ არაფერიბოლოს როგორც იქნა გამოჩნდა ბეატრისი, ნუკას მოკლე მიმოწერა ჰქონდა, ბაჯოს უთხრა _ გერმანიაში ყოფილა ეგ შენი ბეატრისი 6 თვიან კურსებზე.

ბაჯო უკვე ისე დაიღალა, თან ამ ჯონდას ავადმყოფობამ სულ შეარყია; ყველაზე მეტად ჯონდა უყვარდა ამ ქვეყნად და ახლა 16 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ის მის მიტოვებას აპირებს.

ეს ბეატრისიც გულში ჩაუხტა ასე მოულოდნელად და თან იქ ფართხალებს, არც ჩერდება შიგნით.

ადგა და დარეგისტრირდა facebookზე, სახელად სიმბოლურად დაირქვა დანტე და მისწერა ბეატრისს ვრცელი წერილი.

წერილი სულაც არ იყო ზერომანტიული, უბრალოდ ძალიან გულწრფელი და რეალისტური იყო; თავის თავზე უყვებოდა, თავის ცხოვრებაზე, საკმაოდ გრძელი წერილი გამოუვიდა, იმიტომ რომ ცხოვრება საკმაოდ გრძელი და თავგადასავლებით სავსე იყო; ჯონდაზეც მოუყვა და თავის გულის ტკივილზე. ისიც უთხრა, რომ თავისი ნავი უკვე შეაყენა მყუდრო, წყნარ ნავსაყუდელში და მზადაა ხელი ჩაჰკიდოს ბეატრისს და ასე  იაროს დარჩენილი ცხოვრება, ხელი არასოდეს გაუშვას და ძალიან ბევრი ლამაზი აისი და დაისი ნახოს მასთან ერთად.

…………………………………………

1 კვირიანი დუმილის შემდეგ ბეატრისმა პასუხად მისწერა: ხვალ დილის 4:40 საათზე დამხვდი აეროპორტში და ვნახოთ რა გამოვა აქედან.

კატერინა მარჩ ჯორჯიავა

19–20 თებერვალი, 2014

Advertisements

my wish list :P

1. le livre de l’interne pediatrie

2. სათვალე თვალის, ქამელეონი შუშით, readers–done, already owned

3. პატარა ჰანტელები

4. სუნამო (რომელი?!)

5. გამჭვირვალე ქოლგა —done–already owned 🙂

6. საღამოს პატარა შავი ჩანთა-done, already owned 😛

7. აი ასეთი ტუ-ტუ იუპოჩკა

8. მაჯის საათი  done

9. აბაზანა

10. Renault Twingo; The “Twingo” name is a portmanteau derived from the words “Twist”, “Swing” and “Tango”


11. ჩემი სახლი

ან ასეთი

12. Yamaha scooter VINO

to be continiued…..

ქვეყნის პირველი ქალბატონების სტილი

daily woman-მა გამოაქვეყნა 10-ეული პირველი ქალბატონების:

ჯეკი კენედი_პირველი პირველი ლედი ,რომელიც გახდა მისტიური; ცნობილი იყო თავისი გლამურული გემოვნებით და ჩაცმის სტილით; თავის ეპოქაში სკამაოდ გამორჩეული იყო და დღესაც მსოფლიოს პირველი ქალბატონები განიცდიან მისი სტილის გავლენას

ევა პერონი, ხუან პერონის მეორე ცოლი და არგენტინის პირველი ლედი

კარლა ბრუნი-სარკოზი –პირველი ლედის ახალი მოდელი შემოგვთავაზა; მანეკენი და მომღერალი და ეხლა კიდე ვუდი ალენის ერთ-ერთ ფილმში–მსახიობი; მოკლედ პირველი ლედის თანამედროვე სახეა 🙂

ბეტინა ვულფი, გერმანიის პირველი ლედი; მკაცრად კლასიკური სტილის ,მაგრამ ამავე დროს ძალიან  ქალური ქალბატონი

სამანტა კამერონი, ინგლისის პირველი ლედი,კონსერვატორი და საკმაოდ მარტივი და თავმდაბალი.

მიშელ ობამა, აშშ-ს პირველი ქალბატონი, უდავოდ ყველაზე მოდური ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის მხოლოდ ძალიან პრესტიჟულ კუტურიებს მიმართავს ხოლმე და რომელმაც გლამური შეიტანა თეთრ სახლში (წერს daily woman)

ასმა ალ ასადი, სირიის პირველი ქალბატონი, “შიკ” სტილი ასე შეაფასეს ფრანგებმა, ქალბატონი რომელმაც შეძლო და სრულიად განაახლა და გადაახალისა სირიის სახე.

სონსოლეს ესპინოზა, ხოსე ლუის ზაპატეროს მეუღლე–პროფესიონალი მომღერალი

სილვია ვალენტინ ბონგო–ჰმმ გაბონის პირველი ლედი და პირველი ფეშენ ქალბატონი:)

შანტალ ბიია, კამერუნის პირველი ქალბატონი, კლასიკური სტილით სულ არ გამოირჩევა, პირიქით, მას ზედმეტ სახელად “კამერუნის ლომს ” ეძახიან (ქვემოთ ფოტოთი მიიხვდებით როგორ უხდება ეს სახელი); ცნობილია თავისი ჰუმანიტარული საქმიანობით და თავისი ფერადოვნებით

მე ამ სიას მივამატებდი ჩვენს ქალბატონს აუცილებლად

გარეგნობიდან დაწყებული მისი ჰუმანური საქმიანობებით დამთავრებული ჭეშმარიტად საინტერესო და ღირსეული სახეა პირველი ლედის

საერთოდაც ამ ქალს სიაში პირველ ადგილს მივცემდი ან მეორეს კარლას შემდეგ ან მესამეს ჯეკი კენედის და კარლას შემდეგ

თუმცა თბილისში კარლა და სანდრას ერთად გამოჩენისას სადაო იყო ცოტა რომელი ჯობდა 🙂

ჰოო აქვე რახან ფეშენზე, გლამურზე და შიკზეა ბაასი ალბათ უპრიანი იქნება ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის პირველი ლედი ვახსენოთ

საკმაოდ ისეთი–ფეშენ ლედია მგონი

ესეც ესე სულ ეს იყო 🙂

ტუალეტები

არა, აქ არ დავიწყებ მსოფლიოში საუკეთესო და რაღაცით გამორჩეულ ტუალეტების აღწერას; უბრალოდ ჩემს რამოდენიმე დაკვირვებას და/ან გამოცდილებას დავწერ ტუალეტებთან დაკავშირებით; მოკლედ უპრიანი იქნებოდა ასე დამესათაურებინა “მე და ტუალეტები”, მაგრამ რაღაც უხამსი გამოვიდოდა, წარმოიდგინეთ მარტო სათაურის წაკითხვის შემდეგ რა დაგემართებოდათ და მერე შინაარსი შეიძლება არც წაგეკითხათ ან პირიქით, მოკლედ არ ვიცი.

საიდან დავიწყო… რა თქმა უნდა ბოლოდან !

ეხლახანს ფრიად საინტერესო  ქალი გავიცანი, რომელსაც ასეთივე ტუალეტი აქვს (ტუალეტის პირადად გაცნობის “ბედნიერება” სამშაბათს მექნება). მოკლედ  წარმოიდგინეთ ტუალეტი, სადაც შედიხართ და უნიტაზი მოსაძებნი გაქვთ, იბნევით იმიტომ, რომ ირგვლივ ძალიან ბევრი სათამაშოა, კედელზე კი რენუარის, გოგენის, სისლეის და სხვების რეპროდუქციები; ჯდები როგორც იქნა და უცებ უნიტაზი იწყებს ვიბრაციას, მაგრამ ეს ყველაფერ არაა, უცებ ირთვება თოჯინა , რომელიც ზუსტად აკეთებს დეფეკაციის აქტის ხმოვან იმიტაციას (ჭინთვებით და მთელი ამბებით); ბოლოს დგებით როგორც იქნა, გავიწყდებათ კიდეც რისთვის დაჯექით, წყლის გამშვებ ღილაკს თითს აჭერთ და აქ უეცბ რაღაც სათამაშო ამოხტება წყლის ბაკიდან. მოკლედ გამოდიხართ ტუალეტიდან გაოგნებული, მაგრამ ბაგეებზე ღიმილი გაქვთ, გამომეტყველება კი სულელის ანუ გამოშტერდით 😛 😀

ეს იქით იყოს და თურქეთში მივდივარ ავტობუსით_თბილისი–ანკარა, წარმოგიდგენიათ ხო რა გზაა, 24 სთ–ზე მეტი ხანგრძლივობის,მახსოვს დაკვირვებას ვაწარმოებდით ტუალეტებზე, ან უფრო _ ტუალეტების მიხედვით ვაფასებდით რამდენად ვუახლოვდებოდით თურქეთის პერიფერიიდან ცენტრს.

საზღვარზე უსაშინლესი ტუალეტი!!!!!

შემდეგ გაჩერებაზე ანუ სადღაც რიზესთან _შედარებით სუფთა და მოწესრიგებული, მაგრამ მაინც დიდი არაფერი; რაც უფრო ღრმად მივდიოდით მით უფრო უმჯობესდებოდა ხარისხი_ტუალეტი დიდებოდა, კაბინების რაოდენობა მატულობდა, საკეტები უკეთესი იყო, საკიდებიც ჩნდებოდა, მოწესრიგებული ხელსაბანები, ხელსახოცები ან ავტომატური ხელსაშრობები თანდათან ჩნდებოდა; და ბოლოს ყველაზე “შიკ” ტუალეტში ფენიც კი იყო! :))))))

ავტობუსი ყოველ 3 სთ–ში აჩერებდა ესე რომ ტურქეთის შესწავლა , მისი სახის დანახვა ტუალეტებით დავიწყე და მალე მთელი თურქეთის ტუალეტები გავიცანი, მოგვიანებით ჩვენი ნაცნობობა უფრო ღრმა ფაზაში გადაიიზარდა .

მეორე დაკვირვება ისვე ტუალეტებთან დაკავშირებით, მოგვიანებით ანკარაში ყოფნისას გავაკეთე, _ ნუ თითქმის ყველა ტუალეტი თურქულია (სხვათაშორის ამაშიც არის ლოგიკა, ესეთ პოზაში უფრო ადვილდება დეფეკაცია, ვიდრე კომფორტულად, დაძაბვის გარეშე უნიტაზზე ჯდომით)იშვიათად უნიტაზიანი, ნუ საზოგადოებრივ ტუალეტებზე ვბაასობ), ყველგან კარები რატომღაც შიგნით იღება, რაც ძალიან მოუხერხებელია და ყველგან რა თქმა უნდა არის დამატებითი ონკანი (სისუფთავის დიდი მოყვარული ხალხი, ხო მართლა ისე მაგათ ბუასილი თითქმის არა აქვთ_ ცივი წყლით იმ არეების დაბანვა დეფეკაციის შემდეგ სისხლძარღვებს ავიწროებს,რომლებიც ფართოვდებიან დეფეკაციის აქტის დროს ჭინთვების გამო, რის გამოც შეიძლება ვენების ვარიკოზული გაგანიერება მოხდეს და შემდეგ ბუასილის განვითარდეს; მოკლედ ერთგვარ პრევენციას აკეთებენ);

* აქვე, ტუალეტებს არ ეხება,მაგრამ მეორე დაკვირვების შედეგი , რომელიც თურქული ტკბილეულის დაგემოვნების შემდეგ აღმოვაჩინე (ძალიან მომეწონა და ბევრსაც მივირთმევდი)_ აი რატომ აქვთ თურქ კაცებს სქელი ტრაკები_ ასეთი ტკბილეულის ჭამით გაუსივდებათ აბა რა! ქალებს არა აქვთ ? იკითხავს ვინმე, არ ვიცი_ქალის ტრაკები დიდად არ მაინტერესებს ამიტომ არ შემიხედავს.

* ხო ბარემ მესამე დიდ დაკვირვებაზეც მოგახსენებთ _ თურქ კაცებს თავიანთი შეყვარებულები სულ ხელი–ხელ–ჩაკიდებული დაყავთ, ეს საკმაოდ საყვარელი და ლამაზი ჟესტია სანახავად,მაგრამ თან დიდი მესაკუთრეობა დევს_ ეს ქალი ჩემია ყველამ იცოდეს!_ ეს იკითხება ამ ხელი–ხელ–ჩაკიდებულებაში.(თუმცა მე წინააღმდეგი არა ვარ, ესე იფიქრონ)

ხო, დავუბრუნდეთ ტუალეტების თემას; ანკარაში მალევე შევისწავლეთ მიდამოები, და ყველგან ვიცოდით სად იყო საზ. ტუალეტი (მე და ჩემმა მეგობარმა, ესე რომ ჯგუფის სხვა წევრები ჩვენ გვეკითხებოდნენ ხოლმე)

ერთხელ სტამბულში ვარ… ჩემს ძველ ნაცნობს შევხვდი რომელიც მეტრფოდა (დღემდე მეტრფის); კარგა ხანი არ მენახა, ჰოდა პაემნისმაგვარი შეკრება გვქონდა კაფეში; გავედი ტუალეტში, 2 კარი იყო, არც ერთზე არაფერი აღნიშვნა, მე ღიაში შევედი, კარები შიგნიდან ჩავკეტე, გამოსვლისას_კარს ვეღარ ვაღებ, არადა კაფეში მუსიკა ისე ხმამაღლაა ჩართული…ვაკაკუნებ კარზე შიგნიდან და უცებ _საშინლად შემეშინდა , წამით გამიელვა თვალწინ ყველაფერმა–ჩემმა დასასრულმა (რაღაც იმდაგავარი აი სიკვდილის წინ რომ წამით ფილმივით გაიელვებს მთელი ცხოვრება), მორჩა აქ ვრჩები სამუდამოდ, ისტამბულის ამ იაფფასიან ტუალეტში, მე!. ცრემლი მომადგა, ვყვირივარ, მაგრამ რა ვიყვირო თურქულად, თან მუსიკა ისე ხმამაღლაა საკუთარი ყვირილის ხმა არ მესმის. მოკლედ ვერ წარმოიდგენთ რა საშინელ დღეში ვარ, თან არ დაგავიწყდეთ პაემანზე ვარ… რამოდენიმე წუთი გავიდა, მე საუკუნედ მომეჩვენა, აკინა მოადგა კარს და რაღაცას მეუბნება, მოკლედ კარგა ხანი ეჯაჯგურეს კარებს, ძლივს გააღეს, თურმე ამ ტუალეტის კარი ფართოდ ღია იმიტომ იყო,რომ არ მუშაბდა, მე დამესიზმრებოდა?! გამოვედი თვალდანამული, ჩემი მხსნელი კი თანაგრძნობით საყვარლად მიყურებდა და ჩავეხუტე.

იაშვილის კლინიკის ემერჯენში მორიგეობების ციკლი დავიწყე, ახალი ვარ, ნორმალურად არავის ვიცნობ და არც არავინ მიცნობს, საღამოსკენ ტუალეტში შევედი, რომელიც ცოტა მოშორებული იყო პალატებისგან, შევედი და ვეღარ გამოვდივარ, ჯიბეში მობილური კი მაქვს, მაგრამ არავის გარეთ არ ვიცნობ როგორც ვთქვი და შესაბამისად არც მობილურები ვიცი,ვაიმეე აქაც იგივე “სტოპ–კადრი” საშინელი რომ ამ ტუალეტში დავრჩები სიცოცხლის ბოლომდე :)))))))))) ვეჯაჯგურები , ვიძახი, ვერც ვერაფერს კონკრეტულს ვერ ვიძახი, სახელები არ ვიცი ხალხის,მოკლედ ჩემს ბედზე ვიღაც ღვთისნიმერმა გამოიარა ვნახე  აქეთ რო მოდიოდიო , მაგრამ ყურადღება არ მოგაქციე მერე მოვტვინე რომ ახალი  ხარ და არ გეცოდინება ამ ტუალეტის კარი როგორ ცუდად იკეტება და იღება  და მიხსნა იმ საღამოს ამ მსუქანმა სანიტარმა 🙂

საფრანგეთში ვარ ციხე–ქალაქ კარკასონში (ამ ისტორიული ქალაქის სანახავად ჩამოვედით, ტულუზასთან ძალიან ახლოსაა), ისეთი ციხე–ქალაქია კინოებში რომ გინახავთ, გალავნით, შესასვლელი––რკინის ჯაჭვებზე ჩამოკიდებული ასაკეცი ხიდი, გალავნის ირგვლი  წყლის არხია. შიგნით ვიწრო ქუჩები და ქვის შენობები; ყველგან რაინდები, ფარები, ხანჯლები, შუბები და ძველებური რაღაცეები; მოკლედ ყველაფერი რომ მოვიარეთ, დავიღალეთ, ვჭამეთ და დავლიეთ, მე ჩემი ” მეგობრის” ძებნა დავიწყე და ვიპოვე; ვიღაც ქალი გამოდიოდა კარის დაკეტვა არ ვაცალე (იმიტომ რომ სკამაოდ მძიმე კარი იყო და მერე მარტო ვერ გავაღებდი) და შევედი, რაღაც უცნაურ კოსმოსურ ხომალდში მეგონა თავი, ირგვლივ ყველაფერი რკინის, რკინისვე  უნიტაზი მაშინებდა ისე მიყურებდა; შორიახლოს ვიდექი მისგან. შარვლის ღილების შეხსნა ვერც კი მოვასწარი, რომ რაღაც რყევა ვიგრძენი თან კედლისა და იატაკის შესაყარიდან წყალი ჟონავდა, ნელ–ნელა ნაკადი მატულობდა, უკვე ფეხები მისველდება, ოო–ოო, შემეშინა, უნიტაზს არც კი ვუახლოვდები, მალე წყალი კედლებიდანაც იწყებს ჟონვას , ხმაური და რყევა მატულობს, “ხომალდი” ისე ხმაურობს  თითქოს იქოქება და ეხლა აფრინდება კოსმოსში, წყლის ნაკადი მატულობდა და მერე მსწრაფლ გამოვიქეცი იქიდან, ვაიმე…… გამახსენდა როგორ მომიყვა ნაცნობმა პარიზულ  ტუალეტზე, რომელიც მომხმარებლის გამოსვლის შემდეგ იკეტება და იწყებს შიგნიდან რეცხვას, დატრიალდება , ყველა მხრიდან წყალს გამოუშვებს და ყველაფერს გაასუფთავებს რაც წინა მომხმარებელმა მოსვარა; დატრიალდება… ეს ზუსტად ისეთი ტაულეტი იყო, რას ვიფიქრებდი ამ შუა საუკუნეების ციხე–სიმაგრეში ესეთ ულტრათანამედროვე ტუალეტზე,მოკლედ დროზე გამოვედი თორე არ ვიცი შიგნით რა დამემართებოდა

მეტი არ მახსენდება ტუალეტებთან დაკავშრებული ამბები, ესე რომ ესე ამბავი ციკლიდან “ტუალეტები” ამ ეტაპზე დასრულებულია!

მაკიაჟი აღნაგობას აუმჯობესებს

frangma mecnierebma aRmoaCines, rom yoveldRiurad makiaჟის gakeTeba wonasworobasa da moZraobaTa koordinacias aumjobesebs, riთაც Taviseburi varjiSis rols asrulebs.

sent-etienis universitetSi Catarebul kvlevaSi 65-dan 85 wlamde asakis 100 qali monawileobda. rogorc aRmoCnda qalebi, romlebic regularulad ikeTeben Tundac sul umniSvnelo msubuq makiJs, bevrad Tavdajerebulad dganan dა kargi aRnagobiTac gamoirCevian im qalbatonebTan შედარებით, romlebic kosmetikiT ar sargebloben.

swored amitom, xanშიშესულ asakში, naklebadac ecemian. dacemis saSiშროება imiTaa ganpirobebuli rom ama askში wonasworoba da moZraobaTa koordinacia uaresdeba amaს garda, Zvlebis simtkice qveiTdeba da kunTebisa da myesebis asakobrivi cvlilebebi aRiniშნება. es, ki xSirad, motexilobebis mizezi xdeba rac sicocxlisTvis safrTxes warmoadgens

…ხსოვნა….

იმედი ჯერ ბოლომდე არ დამიკარგავს, მე ხომ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ მე მგონი მოკვდა, უკვე საბოლოოდ გადავიდა იმქვეყნიურ ცხოვრებაში

არ ვიცი შეიძლება, როგორც ადრე არაერთხელ მობრუნებულა ეხლაც მაგიური ძალით მომიბრუნდეს

რამდენჯერ იმედი სრულიად გადაწურული მქონდა და უცებ გამოანათებდა ხოლმე

რამდენი წელია უკვე ერთად ვართ –მე და ის და ის და მე

არ ვიცი ალბათ 5–6 წელი

პირველად მგონი თურქეთში გამომყვა :), 5 წლის წინ პირველად დავსტოვე სამშობლოს საზღვრები 🙂

რამდენი კარგი რამე ვნახეთ ერთად იქ და რამდენი ბედნიერი წუთი,წამი დავაფიქსირეთ 🙂

ნუ მერე იყო ყოველი ზაფხული, ყველა დაბ.დღე ან რამე მნიშ. ივენთი, კონფერენციები, “კვლევები”, კლინიკა, ლაშქრობები, ფრენა, ცურვა…

მეორე გასვლა საზღვრებს გარეთ ამჯერად ევროპისკენ , იქაც სულ ერთად ვიყავით და ერთად , საერთო თვალით დავათვალიერეთ და დავაფიქსირეთ ყველაფერი, იმან თავის მეხსიერებაში მე ჩემსაში 🙂

არადა ამ ზაფხულს საფრანგეთში წასვლამდე როგორ შემაშინა––სახე წაეშალა, გაუფითრდა, გაუფერმკრთალდა, არაფერი ჩანდა, სიცოცხლის არანაირი ნიშან–წყალი, ვაიმე რამდენი ვინერვიულე, მის გარეშ მე ხომ ვერაფრით ვერ წავიდოდი, თან შემცვლელსაც ნაღდად ვერ ვუშოვიდი 😦

არ მახსოვს ჩარევით თუ ჩარევის გარეშე ,მაგრამ გაცოცხლდა და ფაქტია,რომ ისევ ძველებურ ფორმაში იყო, ისევ ისეთი ლაღი და ვერცხლისფერი, როგორც ადრე

და ისევ ისეთ ფერად–ფერად, კაშკაშა, ხალისიან ფოტოებს იღებდა ….

ჰოდა რაღა ბევრი გავაგრძელო _კარგა ხანია უკვე ეკრანი ისევ ჩაუქრა, თუმცა იღებდა მაინც, დღეს ფოტო–სესია მოვაწყვე სამსახურში მოვასწარით დადებითი აურის ხალხმა გადაღება, მერე ნელ–ნელა დაიგრუზა დაიგრუზა დაიგრუზა და ეკგ–ზე სწორი ხაზი აჩვენა __________________________________________________––

ვოტ ტაკიე ვოტ პერაგი

აი ჩემი კოხტა, კრასავიცა, კოპწია, სიფრიფანა, მაცანცარა , პატარა კიბერშოტა  (“ჩემიო” არ გამიგოს…ვინც იყიდა მისია, თუმცა ის დიდი იმედი მაქვს არ კითხულობს ამას)

ვაშლი

მორიგი პოსტი

მაგრამ არ მინდა რამე სენტიმენტალური დავწერო ან რამე პირადი

ეხლა ჰექსეს ბლოგიდან მოვდივარ და ესეთ განწყობაზე ვარ

ეხლავე მოვიფიქრებ რაზე დავწერო

ეხლა ვაშლს ვჭამ და ბარემ ვაშლზე დავწერ

თანაც წუხელ იმ კინოში(რომელმაც 3ის ნახევრამდე მაყურებინა თავი :O) როდესაც ლორა თავის სასტიკ ქმარს გამოექცა და ავტობუსით აიოვაში პატარა ქალაქში მიდის, მისმა თანამგზავრმა სათნო ქალმა დიდი მწვანე ვაშლი შესთავაზა, აი ისეთი ხმაურის გარეშე რომ ვერ შეჭამ

ჰოდა დავუბრუნდეთ ვაშლს

მაგნოლიოფსიდების საზოგადოების როზაცეს გვარის ღირსეული შვილი_მალუს დომესტიკა

ვაშლის ხე წარმოშობით ცენტრალური აზიიდანა. ჩინეთი წამყვანი ქვეყანაა მსოფლიოში ვაშლის პროდუქციით, აშშ–მეორე, მესამე–ირანი, მეოთხე_ თურქეთი, მერე მოდიან რუსეთი, იტალია , ინდოეთი და საფრანგეთი.

ალექსანდრე დიდმა აღმოაჩინა ეს ხილი ცენტრ.აზიაში და წამოიღო მაკედონიაში

1600იანი წლებში კოლონისტებმა ის ჩრ.ამერიკაში ჩაიტანეს

ხშირად ვაშლი ასოცირდებოდა “აკრძალულ ხილთან”, სხვადასხვა რელიგიაში, მითოლოგიაში თუ ფოლკლორში ეს იმიტომ ხდებოდა რომ ტერმნით “ვაშლი” აღნიშნავდნენ ყველა უცხო ხილს

ბერძნულ მითოლოგიაში, ბერძენ გმირ ჰერაკლეს მოსთხოვეს გამგზავრებულიყო ჰესპერიდეს ბაღში და მოეგროვებინა სიცოცხლის ხის ოქროს ვაშლები;

ტროას პარისმა ეს ვაშლი ელენას უბოძა ეს გახდა არაპირდაპირი მიზეზი ომის დაწყებისა (გახსოვთ ხო ეგ ამბავი ქალღმერთმა ერისმა ოქროს ვაშლი ( “განხეთქილების ვაშლი” ) რომ მისცა  ათენას, ჰერას და აფროდიტას, მერე ზევსმა გააგზავნა ეს ქალღმერთები პარისთან , მან ეს ვაშლი აფროდიტას მიანიჭა, სამაგიეროდ აფროდიტამ  მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალს–ელენას (ცოლი ვიღაცისა)შეაყვარა პარისი და ნუ მერე დაიწყო მთელი ამბებიი.

ხო  დავუბრუნდეთ ვაშლს

ადამ და ევას ვაშლი…

შემდეგ მოკლედ ვაშლი სიმბოლო გახდა  ცოდნის, უკვდავების, ვნების ,ცოდვის;

ლათინურად სიტყვები ვაშლი და ბოროტება  ძალიან გავს ერთმანეთს _ “malus”_ვაშლი  “malum”_ბოროტება

ხახაზე არსებულ ფარისებრ ხრტილს “ადამის ვაშლს” უწოდებენ, თითქოს ეს ის ვაშლია გაჩხერილი ადამის ყელში, რომელიც მან შეჭამა თავის დროზე.

ეხლა მის ჭამაზე გადავიდეთ 

ბრიტანეთში თურმე არის ტრადიციული შეჭამანდი  “toffee apple”_ეს არის მთლიანი ვაშლი დაფარული კარამელით(ან ირისის მსგავსი რაღაცით), ზოგჯერ თხილსაც აყრიან ზემოდან. 

აშშ–ში ესე გავრცელებული ვაშლის ნამცხვარი

ებრაულ ახალ წელს ვაშლს ჭამენ თაფლთან ერთად (სიმბოლოდ ტკბილი ახალი წელისა)

ყველაზე კარგი ყოფილა ძირს დავარდნილი ვაშლის ჭამა (ვიდრე ხეზე მოკრეფილის),მიუხედავად იმისა რო ჭიანი შეიძლება იყოს და ასევე დაბინძურებული, რა თქმა უნდა კარგად უნდა გასუფთავდეს.

და ეხლა ყველაზე საინტერესო საკითხზე გადავედით: რა სარგებლობა მოაქვს ვაშლს?!

ყველას გახსოვთ ალბათ ეს გამოთქმა “An apple a day keeps the doctor away” და კიდე ყარამანის სიტყვები––”კანფეტი რა კაცის საჭმელია?! კაცის საჭმელია–ხორცი, ხაჭაპური და ვაშლი

 • არსებობს ევიდენსი , რომ ვაშლი ამცირებს მსხვილი ნაწლავის, პროსტატის და ფილტვის კიბოს განვითარების ალბათობას (მტკიცებითი მედიცინა)
 • სხავ ხილთან და ბოსტნეულთან შედარებით ც–ვიტამინს შეიძლება უფრო ნაკლებად შეიცავს,მაგრამ სამაგიეროდ სხვა ანტიქოსიდანტური ნივთიერებები მასში უხვადაა
 • ბოჭკოებს შეიცავს დიდი რაოდენობით ამიტომ ნაწალვთა მოქმედებას აუმჯობესებს(და ამითი აგვაცილებს თავდან შეკრულობას,ნაწლავების კიბოს)
 • ვაშლი არ შეიცავს ქოლესტერინს, შეიცავს ბოჭკოებს  რომლებიც ამცირებენ ქოლესტერინის რეაბსორბიას,მოკლედ კარგია მათთვის ვისაც აწუხებს გულის დაავადება, სიმსუქნე
 • ასევე არსებობს ევიდენსი ,რომ ვაშლი ორგანიზმში გამოყოფს ფენოლურ კომპონენტს ,რომელსაც კიბოსგან დამცავი და აქტიური ანტიოქსიდანტური თვისებები აქვს
 • კონცენტრირებული ვაშლის წვენი ზრდის ნეიროტრანსმიტერ აცეტილქოლინის პროდუქციას (თაგვებში) (ეს წამყვან როლს ასრულებს დიეტურ და გენეტიკურ  დეფიციტთან და დაბერებასთან დაკავშირებული გონებრივი შესაძლებლობების დაქვეითების პრევენციაში.)
 • შეიცავს ვიტამინებს: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, მიკროელემენტებს_ Ca,Fe,Mg,P,K, Zn(კანიანად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ კანიდან რბილობისკენ ვიტამინების და მინერალების კონცენტრაცია თანდათანობით კლებულობს)
 • არ შეიცავს ცხიმს, ქოლესტერინს და ნატრიუმს
 • საშუალო ზომის ვაშლი იძლევა 80 კალორია ენერგიას
 • ერთი ვაშლის “შესაქმნელად” ვაშლის ხე 50 ფოთლიდან იღებს ენერგიას 🙂
 • კარგია შეკრულობის საწინააღმდეგოდ, სისხლისწარმოქნისთვის, თირკმლის კენჭების პრევენციისთვის, მაღალი წნევის მქონე პირებში (კალიუმს და ფოსფორს შეიცავს და ნატრიუმს თითქმის არ)
 • ვაშლის კანის სითხე კარგია თვალების გასაწმენდად, პირის ღრუს სისუფთავისთვის (ვაშლი მთლიანად)

American Produce for Better Health Foundation  და   the National Cancer Institute of America  გვირჩევს დღეში მინიმუმ 5-ჯერ მივირთვათ ვაშლი  

ეს მინიმუმია და შეგვიძლია მეტი

მოკლედ კარგი რამეა და მიირთვით

🙂

ცვლილება # 1

მოკლედ დაახლ. 12–13 წლიდან აი ასე მიკეთია ბეჭდები ჩემს თითებზედა, ხან ერთით ერთი ან ერთით ნაკლები

მიუხედავად იმისა რომ ყველანი მეუბნებოდნენ ამ თითზე არ შეიძლება იმ თითზე არ შეიძლება

ვეკითხებოდი––რატო?  _ იმიტომ…ჰმმ იმიტომ რა პასუხია,არაფერს მიხსნიდა ესე რომ არხეინად მეკეთა

გუშინ წინ საღამოს კი საიდანღაც აზრი დამებადა მომეშალა ეს ადათი და ბეჭედი მეტარებინა მხოლოდ მარცხენა არათითზე (ისე არათითი რატო ქვია, ყველაზე მეტად ეგ თითი მესიმპატიურება,არათითი არა ისა!)

changement # 1

bref, Presque de l’age de 12-13 ans je portais les bagues sur mes doigts, parfois une plus ou une moins.

malgré que tout le monde me disait qu’on ne peut pas baguer au ce doigt, on ne peut pas au ca.

je toujours demandais- pourquoi? _ parce que ! hmm “parce que”—c’est pas reponse, ca explique rien, alors j’avais les bagues aux doigts librement, sans souci.

le jour avant hier une pensée m’a traversé l’esprit__ supprimer ce coutume et baguer seulement au doigt de annulaire

2009 წლის შედეგები

2009 წელიც მიწურულა და ახალი 2010იც შემოსულა, ისე რომ ნორმალურად გააზრებაც ვერ მოვასწარი

ესეთი რამ პირველად შემემთხვა––ბოლომდე ვერ ვგრძნობ რომ უკევ ახალი წელია

ამ დღეებში ვიღაცამ თქვა და მომეწონა––ყველას გვიხარია ახალი წელი და თან ვყვებით,მაგრამ “ნა კანუნე ნოვოვო გოდა” არავის გვახსოვს ძველი წელი, არადა რა დაგვიშავა, საკადრისი გაცილება არ უნდა მოვუწყოთ და მადლიერები არ უნდა ვიყოთ?!––კიიიი

ჰოდა მეც ფრიად კმაყოფილი ვარ გასული წლის

შევეცდები ჩამოვწერო მეტ–ნაკლებად თუ ძალიან კარგი ამბები , რა თქმა უნდა მთელი 365 დღე ვარდისფერი ვერ იქნება,მაგრამ….

I. არც ისე კარგად დაიწყო ,მაგრამ კარგად გაგრძელდა––ეს ბლოგი წლის დასაწყისში დავიწყე და ახალ წელს ზედიზედ 2 ცუდი ამბავი მქონდა აქ გაჟღერებული 1. https://pelagiaa.wordpress.com/2009/01/03/წლის-პირველი-სამწუხარო-ა/   2. https://pelagiaa.wordpress.com/2009/01/04/წლის-მეორე-სამწუხარო-ამბ/

ეს უკანასკნელი ჩემთვის მართლა დიდი იმედგაცრუების და ტკივილის დღე, კვირა თუ თვე იყო,აღარ ვიცი

II. ბევრი მეგობარი თუ ჯუსთ ნაცნობი ჩემს ირგვლივ დაწყვილდა

III. ყველაფერს არ გავიხსენებ და არ დავწერ,მაგრამ ყველაზეძირითადს კი დავწერ :ეს უკავშირდება ფრანგულს;

საელჩოს და დიუმას ცენტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსი, მონაწილეობა, ხუთეული და ბოლოს გამარჯვებული––მე! 🙂 პრიზი––პარიზი 1 კვირით :)))

IV. სამედიცინო უნი–ს საერთაშორისო ურთ.–თა სამსახურის კონკურსშიც ვივაჟკაცე და ამ ზაფხულს–ტულუზა მელოდება 2 თვით, პედიატრიული ნეფროლოგია და ბევრი საინტერესო რამ

ანუ

V დადგა ზაფხული– ყველა ზაფხული რაღაცით კარგი მაქვს ხოლმე, მაგრამ 2009 წლის ზაფხული მართლა ყველაზე საუკეთესო იყო––პირველი ფრენა, პირველად ევროპაში, ღმერთო ჩემო რამდენი პირველი რამე მოხდა ამ ზაფხულს იქ!!!  :)….პირველად––ტულუზაში, პირველად –ამდენი ფრანგის გარემოცვაში, პირველად –ამდენი ფრანგულის მოსმენა და ჩემი ფრანგული ჟღურტული, პირველად ––პარიზში, პირველად––ლუვრში, პირველად–ეიფელი, პირველად–სენა, პირველად–მონმარტი, პირველად––ლუიზას ხეობის ზღაპრული სასახლეები, პირველად––ბარსელონა, პირველად ––ხმელთაშუა ზღვის მარიალიან წყალში განავარდება….უი ყველაზე ყველაზე პირველი დამავიწყდა––პირველად 2 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ რეალური შეხვედრა (ები)––მონ შეღისთან!!!!! ყველას არ ჩამოვთვლი…

V. პირველად სამსახური, რომელშიც უკვე თითქმის 3 თვეა ვარ ( ანუ აქამდე ასე ხანგრძლივად არსად გავჩერებულვარ)

არ ვიცი მოკლედ..მარტო ფრანგული ივლისი–აგვისტო–სექტემბერი მეყოფა რომ 2009 წელი აქამდე არსებულთა შორის საუკეთესოდ დავასახელო

თუმცა იმედგარუებებიც მქონდა, ბევრი, თუმცა ცუდის გახსენება არ მიყვარს!!!!

les resultants de 2009

the end of year 2009 and began new 2010 J, so so unexpected that I couldn’t even realized.

it was fisrt time with me_ I can’t fully feel that it’s a new year already.

on days someone said and I liked it _ we all r happy about new year and celebrating and welcoming it, but “en la veille du Nouvel An” personne ne souviens pas old year, mais pourquoi? quelle la faute d’elle? we must respect and be thankful of old year

and I’m very thankful and pleased of old year.

I’ll try to write down good or very goods what happened that year, all 365 days can’t be pink, but…

I. not so good beginning of 2009, but coontiniued better _ I begun blogging in the beginning of year and on new year I had two bad news one by another here the links

last one was greatest desperation and painful day, week or month , …don’t know

II. lot of friends of mine made couples

III. I won’t write down everything, but will write the most important; it concerns French ; competition of French embassy and centre Dumas , participation , be in top five and finally _ the winner__me! J prise _PaRis for 1 week J)

IV. competition of tsmu’s international relations unit, I was brave there too J and in the summer _Toulouse was waiting me for 2 month, nephrology pediatric and many interesting things

well then

V came summer _ all my summers r somehow good always, but summer of 2009 was really the best among them _ first fly, first time in Europe, oh my god so many “first” !!!!

J.. first time in Toulouse, first time—amung so many French people , first time_ listening so much French speaking and my French twittering, first—in Paris, first_in Louvre, first time _tour eiffel, first—seinna, first_montmarte, first time _ chateaux de la loire, first time _Barcelone, first time _swimming in salty mediterranean sea… oh and I was going to forget about most most first _ first time after 2 years relationship real meeting (-s) with “mon cheri”; I won’t mention all “firsts”…

VI. first job where I stay more than 3 months (I never staied on other post so long before)

bref.. only French july – august – september is enough to nominate 2009 as the best year

though I had lot of despairs also, but don’t like to remember bad things !!!!