(რაფაელოსავით გოგო)

სიგარეტის ბოლით, ალკოჰოლით, მუსიკის ჰანგებით, ჟანგბადით, ნახშირორჟანგით შეჯერებული ბურუსი იდგა ბარში.

ბეატრისს ტანზე მოხდენილი ჯინსის შარვალი ეცვა, თმა ბუნებრივად არეული, მომხიბვლელად ელაგა პატარა კოპწია თავზე; ტუალეტისკენ მიდიოდა, გზად დავარდნილი შარფის ასაღებად დაიხარა; ეს ბუღი ნერვებს უშლის, ცივი წყალი შეისხა, სახე დაიბანა, ცოტა გამოფხიზლდა, არა მთვრალი კი არ იყო, მაგრამ ეს ბუღი ტვინში უჭერდა.

ბაჯო 35–იოდე წლის ბრგე ყმაწვილი კაცია; აქ ხშირად დადის, სიგარეტსაც ეწევა და მუსიკა მოსწონს აქაური. დღეს ბენდილამპიონიუკრავს, სოლისტს სასიამოვნო ხმა აქვს, ტექსტიც კარგია. არ არის სენტიმენტალური, არც სიყვარულზე მღერიან და არც წვიმაში ფეხშიშველა ცეკვაზე, უფრო რეალისტურ რაღაცეებზე.

სამსახურიდან ისადილა და მერე პირდაპირ აქ გამოეშურა, სახლში მისვლა ეზარებოდა. რაღაცნაირადაა , არც მხიარულად არც მოწყენილად, უფრო დაღლილია და ამიტომ ვერაფერს გრძნობს; ხალხიც არაა საინტერესო, ჯერ ძალიან ადრეა. მოიხედა და ზუსტად მის ცხვირ წინ პატარა, გამხდარი, 2 დუნდულა კუნთი დაინახა ჯინსებში გამოწკეპილი. თვალი ვერ მოაშორა,დუნდულები მოხდენილად დაიხარა და უცებვე გაიმართა და წავიდა,ზემოთ ახედვა და პატრონის ნახვა ვერც მოასწო. ვაგლახ!….

bajo is tipi ar aris, arc im asakSia, rom viRac gogos trakze acundrukdes da awkmutundes; sakmaod dinji da gawonasworebulia; Tavisi asakiTvis bevri rame unaxavs da gamoucdia, bevri umogzauria, erTi sityviT didi verafriT gaakvirveb;

dundulebi ukve TiTqmis daviwyebuli hqonda, roca gamoCnda is, didi, lamazi Tvalebi, moica ra feria? Savi? ara, Savi ar unda iyos, magram muqia, lamazi ki aris.

gabuStuli tuCebi TiTqos mixatulia fanqriT da mere vardisferi saRebaviT Seferadebuli, SuqCrdilebic lamazad miuxatia mxatavrs; ar vici vin Sevaqo “xelobisTvis” ded-mama Tu RmerTi.

_ ra iyo bajo, xo ar dageZina? aqedan “godiva”-Si gavajazoT?

_ ara, mezareba, axla magis xasiaTze vera var.

_ ra iyo biWo, xo ar daberdi?

_ wadi Seni….

——————————————————————————

beatrisi karg dros atarebs, ar vici ludma imoqmeda Tu musikam an orivem erTad; wamoiWrnen gogoebi da cekvaven, biWebi ki Soridan dinjad aTvaliereben.

uceb erT-erTi maTgani adga da wamovida, sacekvaod? mocekvaves es tipi namdvilad ar hgavs.

_ cekva ar vici, magram SenTan cekva minda

_ kargi, vicekvoT

2 simRera usityvod cekvavdnen, ara, beatrisi cekvavda, bajo ki, bajo ubralod tokavda.

me-3 simReraze bajom beatriss jinsis Sarvali Seuqo; beatris ar daevasa es tipi, hgonia, rom mxolod kopwia trakis gamo abams. _ ar miyvars eseTi tipebi, arada “xamc” ar უნდაიყოს… hm, magram mainc uimedo da uperspeqtivoa.

beatrisi ukve karga xania didi gogoa da RrublebSi ar dafrinavs, arc vardisfer saTvaleebs atarebs da arc Hello Kitty-s fania. aqac imisTvis movida, rom mZime dRis Semdeg ubralod ganitvirTos da ara viRac elizbari-murTazis asakideblad. axlac am dinji, sityvaZunwi mocekvavis xasiaTze araa; msubuqi flirtis winaaRmdegi araa, magram raime sasiamovno sityvebiT mainc moxiblos;

_ jinsSi gamowkepili Cemi traki moewona! hmm….

_ xval gudaurSi adian Cemi Zmakacebi sasrიაlo, wamoxval? kargi tipebi arian, mxiarulebi da kargad gaerTobi; yvelani colebiT modian.

_ ar vsrialeb

_ me gaswavli

_ zamTari, Tovli da sicive didad ar miyvars

_ kargi maSin iq wavideT, sadac cxela

_ magaliTad?

_ magaliTad sadme afrikaSi – tunisSi, iq xSirad davdiodi da axloblebic myavs

_ afrikaSi axloblebi gyavs?

_ xo, ra iyo?

_ araferi, ubralod ucnauria. mere iq cxela axla?

_ aqaurobasTan SedarebiT xo.

_ kargia

_ anu wavediT? pasporti gaqvs?

_ Sen ra gagiJdi? marTla ki ar movdivar

_ ratomac ara, afrikaze arasdros giocnebia?

_ ki, miocnebia da aucileblad waval kidec, magram xval da TqvenTan erTad ara.

_ zeg da CemTan erTad?

_ ara

_ kargi, kargi, modi Tavidan daviwyoT _ ras svam, SeiZleba rameze dagpatiJo?

TiTo Wiqa dalies, saubari Tavisuflad da bunebrivad midioda aTass sisuleleze da arafer konkretulze, saubrobdnen gauCereblad, arc musika uSlidaT xels da arc buRi da burusi.

beatrisis megobrebi wavidnen, wavidnen bajos megobrebic.

ukve gvian iyo da beatrisic wasasvlelad moemzada, Tumca arc erTs undoda wasvla.

raRac jadosnuri Zafebi gaiba maT Soris-Tqo am banalobis dawera ar minda, magram erTi ram faqtia, rom roca bajom mis cxvir win lamaz jinsSi gamowkepili gogos elastiuri da graciozuli moqniloba dainaxa da mere monarnare silueti – patara Tavi, mRelvare, areuli Tmebi, Txeli da wvrili mxrebis mixra-moxra, wvrili weli TiTqos rvianebs xazavda, bajos raRac naperwkalma gahkra gulSi; ai iseTma asanTis Reris asanTis kolofze Camosmisas wamSi rom abdRvrialdeba ხოლმე. meore gaelveba iyo, roca es silueti winidan naxa. haerovani, mofarfate, msubuqi rafaelosaviT.

bajom beatrisi gamoacila, beatrisma iuara saxlamde miecilebina, damSvidobebisas bajom hkiTxa:

_ ra saxeliT Cagwero telefonSi?

beatriss gaecina, erTdroulad saxelsac da nomersac iTxovda.

nomris micemas da arc urTierTobis wamowyebas ar apirebda amitom

_ me beatrisi mqvia, ici r…

_ beatrisi? –gaawyvetina bajom. ar vici daijera Tu ara, magram Zalian ki eucxoa tipiuri qarTveli gogosgan aseTi saxeli; tunisSi icnobda erT patara frang beatriss.

_ dRevandeli saRamo Zalian kargi iyo, mixaria rom gagicani, raRac mistika da qimia TiTqos iyo, ar minda rame gavafuWoT, raRaceebis dagegmviT, rogorc SemTxveviT SevxvdiT aseve SemTxveviTve SevxvdeT iqneb SemdegSic

bajo fiqrobs _ es gogo Zalian bevr romantiul komediebs uyurebs rogorc Cans.

_ Tbilisi patara qalaqia, aculeblad gadaveyrebiT sadme erTmaneTs_atitinda isev da Caskupda taqsSi_ aba, kargad, tkbili Zili. 

“tkbili Zili?! ra damaZinebs axla, dilis 1 saaTia, ra gaaTenebs…”

axali Tavsatexi gauCnda bajos; TiTqos gamoeRviZa da am patara tutrucana gogom zurgidan wlebi CamoaWra.

giJia da TviTonac gaagiJa, nadirobis sezoni daiwyo.

raRac unda gaakeTos, aSkarad gamowveva esrola beatrisma _ Tu ginda, unda momipovo.

გაზაფხულია, ისე აღარ ცივა, მაგრამ ქარები და წვიმებია;

რაც გულს უხარია არის ის, რომ დილას, როცა მაღვიძარა რეკავს და თვალებს ვახელ ფანჯარაში გაზაფხულს ვხედავ, დღის სინათლეს ვხედავ, მზის სხივებსაც და 1–2 ჩიტიც კი ჭიკჭიკებს. ადგომაც არ მეზარება, წამოვხტები, 1–2 წამით თავბრუ მესხმის, მერე დილის იოგას ვაკეთებ, ამის შემდეგ დღე ყოველთვის შესანიშნავია; სწრაფად ვჭამ, შხაპს ვიღებ, ვიმოსები და გავრბივარ სამსახურში.

სამსახურეობრივი რუტინა, შემდეგ თუ ძალიან დაღლილი არ ვარ მეგობრებს ვხვდები; ახალახალი კაფეების აღმოჩენით ვართ დაკავებული; ახალი ადგილები, ახალი მუსიკა, ახალი მენიუ, ახალი ნაცნობობა; ეს ყველაფერი იმ დღეს ასრულებს, მახალისებს, მომდევნო დღეს კი მომდევნო ისტორიაა.

 ______________________________

სადმე უნდა წავიდე, მომბეზრდა ისევ აქაურობა, ესეთი სენი შემეყარა 20 წლიდან , რაც საკუთარი ფული გამიჩნდა და რაც პირველად დავტოვე საზღვრები მას შემდეგ მოგზაურობის სენით ვარ შეპყრობილი. ახლა თან გაზაფხულდა, დათბა, დილას ადგომა მაინც არ მეზარება; ეს სუსხიანი დღეები უჟმურ ხასიათზე მაყენებდა, მაღიზიანებდა ყველაფერი და სულ ვებუზღუნებოდი ჩემს ძაღლს, ამინდის ბრალია თუ იმ მატრაკვეცა გოგოსი, არც კი ვიცი, ჯანდაბას გოგოს ბრალი არ იქნება, ბეატრისი, რა დროს ბეატრისია, მე ძაღლი მყავს და ეს სრულიად საკმარისია; მე და ჩემი ჯონდა მშვენივრად ვცხოვრობთ ერთად; ჯონდა ჯოკონდას მოფერებითი სახელია, ნამდვილად ჯოკონდას გამოხედვა და ღიმილი აქვს, ამაში ვერავინ შემედავება. marTalia biWia, magram pirveli SexedviT gogo megona da mere saxeli aRar Sevcvale, cota gadavakeTe da jonda mgoni mamrobiT saxels hgavs, mokled TviTon jonda Tavs mamrad grZnobs.

erTxel jondam miTxra midi ra rame qeni, xeli gaanZrie moZebne da manaxe eg Seni beatriCe, moviwyineo.

erTxel didi sisulele Cavidine da Cveni saZmakacos wevrs nukas movuyevi es istoria, nuka iseTi tipia ai yvelaferze rom SeuZlia laparaki da yvelasi fsiqologia. mec uceb diagnozi damisva da fiqric daiwyo Cems Terapiaze, ramodenime dRis Semdeg mirekavs kmayofili isteriuli xmiT და meubneba:

_ Seni recepti mzadaa, dRes bukasTan amodi da gagacnob strategiul gegmas;

im dRes ar avsulvar, ar mecala, meore dRes vrceli werili momivida el.fostaze :

“samoqmedo gegma “beatriCe”

im baris fotogras moaZebnineb im saRamos fotoebs, moZebni beatriCes fotoebs, SevqmniT kolaJs, raRac warwerebiT, saxeliT da davdebT Facebookზე და გავუზიარებთ ყველა მეგობარს, მათ ვთხოვთ გაუზიარონ თავიანთ მეგობრებს. სხვადასხვა კლუბების, კაფეების და ბარების გვერდებზეც დავდებთ ინფოს, Facebook ისეთი მაგარი რაღაცაა აუცილებლად ვიპოვით, შენც უნდა დარეგისტრირდე.”

აფრენს ეს გოგო რა, თან მაგრად.

ბაჯომ მომდევნო კვირას ბილეთი აიღო და ტუნისში გაფრინდა;

ერთ საღამოს უკმაყოფილო, ისტერიული ხმით ურეკავს ნუკას: _ არ ვიცი ახლა იქ რა დროა, მაგრამ წადიპარადბარში”, ფოტოგრაფი მოძებნე და 11.11.2012–ის ყველა ფოტო გამოართვი, მერე dropboxზე ატვირთე და გამომიგზვანე.

ნუკამ შეძლებისდაგვარად ოპერატიულად იმოქმედა; ბაჯომ სწრაფად ამოიცნო რამოდენიმე ფოტოზე ბეატრისი, კარგად დააკვირდა, რამდენ ფოტოზე ყოფილა, აშკარად მიმზიდველი გოგოა; ახლა კიდევ უფრო კარგად დააკვირდა და თვალწინ ცხადად დაუდგა ეს რაფაელოსავით გოგოთავისი მუქი, დიდი თვალებით, ყავისფერი თმებით, რომლებიც ოდნავ ნიავზეც კი ველურად ირხეოდნენ, ვარდისფერი გაბუშტული ტუჩები, ღიმილი, კბილები, პატარა, ბავშვური ყურები, სქელი ქართული წარბები, მრგვალი, პატარა ნიკაპი, შუბლზე პატარა შრამი ეტყობა, ალბათ ბავშვობაში ძალიან ახტაჯანა იყო. მოძრაობაში გადაღებული სასაცილო ფოტოები იყო: კვამლში არეული მოძრავი, გაურკვეველი, ეფემერული სილუეტები.

რამოდენიმე ფოტო ამოარჩია და გადაუგზავნა ნუკას გეგმის განსახორციელებლად.

კვირა ჰქონდა გამოფრენამდე ბაჯოს დარჩენილი და მთელი კვირანერვიულობაში გაატარა, კონცენტრირებას ვერაფერზე ახერხებდა, სიგარეტის რაოდენობას უმატა. ჭამა აღარ ახსენდებოდა, ცუდად ეძინა და ბევრს წერდა.

ხო, მართლა ბაჯო მწერალია, მოგზაურიმწერალი; პროფესიით რეჟისორია, მაგრამ უფრო წერა იზიდავს, რაღაცრაღაც დადგა კიდეც 1–2 პატარა თეატრში თავისივე პიესის მიხედვით; განსაკუთრებით კარგ წარმოდგენებს აფრიკაში მოგზაურობაცხოვრების დროს აკეთებდა; სახალხო წარმოდგენები ხალხისთვის არაცივილურ, ველურ გარემოში.

თბილისში ჩამოვიდა;

ნუკას ლამის ყოველ დღე ეკითხებოდა სიახლეს, მაგრამ არაფერიბოლოს როგორც იქნა გამოჩნდა ბეატრისი, ნუკას მოკლე მიმოწერა ჰქონდა, ბაჯოს უთხრა _ გერმანიაში ყოფილა ეგ შენი ბეატრისი 6 თვიან კურსებზე.

ბაჯო უკვე ისე დაიღალა, თან ამ ჯონდას ავადმყოფობამ სულ შეარყია; ყველაზე მეტად ჯონდა უყვარდა ამ ქვეყნად და ახლა 16 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ის მის მიტოვებას აპირებს.

ეს ბეატრისიც გულში ჩაუხტა ასე მოულოდნელად და თან იქ ფართხალებს, არც ჩერდება შიგნით.

ადგა და დარეგისტრირდა facebookზე, სახელად სიმბოლურად დაირქვა დანტე და მისწერა ბეატრისს ვრცელი წერილი.

წერილი სულაც არ იყო ზერომანტიული, უბრალოდ ძალიან გულწრფელი და რეალისტური იყო; თავის თავზე უყვებოდა, თავის ცხოვრებაზე, საკმაოდ გრძელი წერილი გამოუვიდა, იმიტომ რომ ცხოვრება საკმაოდ გრძელი და თავგადასავლებით სავსე იყო; ჯონდაზეც მოუყვა და თავის გულის ტკივილზე. ისიც უთხრა, რომ თავისი ნავი უკვე შეაყენა მყუდრო, წყნარ ნავსაყუდელში და მზადაა ხელი ჩაჰკიდოს ბეატრისს და ასე  იაროს დარჩენილი ცხოვრება, ხელი არასოდეს გაუშვას და ძალიან ბევრი ლამაზი აისი და დაისი ნახოს მასთან ერთად.

…………………………………………

1 კვირიანი დუმილის შემდეგ ბეატრისმა პასუხად მისწერა: ხვალ დილის 4:40 საათზე დამხვდი აეროპორტში და ვნახოთ რა გამოვა აქედან.

კატერინა მარჩ ჯორჯიავა

19–20 თებერვალი, 2014

Advertisements

ღებინება და დიარეა (გასტროენტერიტი) ბავშვებში – პრაქტიკული ცნობები და რჩევები

უდავოა რომ ცუდად გამოიყურება, ცუდი სუნი აქვს და არასასიამოვნოა, მაგრამ დიარეა და ღებინება იშვიათადაა საშიში.

ღებინება (მასების ევაკუაცია(ამოღება) კუჭიდან) არ უნდა აგვერიოს ნახველში , რომელიც გაუწყლოებას (დეჰიტრატაციას) არასდროს იწვევს.

დიარეის განმარტება უფრო რთულია, რადგანაც თხელი განავალი შეიძლება პერიოდულად სრულიად ჯანმრთელ ადამიანსაც ჰქონდეს და ეს არ იყოს დიარეა.

ხშირი დეფეკაცია, ასევე შეიძლება ნორმა იყოს, განსაკუთრებით ძუძუთი კვების დროს(ყოველი ძუძუთი კვების შემდეგ შეიძლება დასვარონ საფენი, დღეში დაახლ. 12-ჯერ, ხშირად თხელია და ყვითელი, პატარა მარცვლოვანი ნაკუწებით–მიუხედავად ასეთი შესახედაობისა-ეს არ არის დიარეა).

დიარეა არის ნაწლავთა მოქმედების(არასწორია ტერმინი “კუჭის მოქმედება”) უეცარი გახშირება, ჩვეულებრივზე 3-4ჯერ, განავალი წყლისებრი კონსისტენციისაა; სიხშირეს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს განმარტებაში, ვიდრე კონსისტენციას.

ჩვეულებრივ, ნორმალურ ქვეყნებში, დიარეის შედეგად გაუწყლოება არ ვითარდება, რადგანაც დროულად ხდება დაკარგული სითხის და ელექტროლიტების შევსება.

ყველაზე ხშირი მიზეზი ღებინების არის ვირუსული “გასტროენტერიტი” (ეს უცნაური სამედიცინო ტერმინი ნაწლავების ინფექციას ნიშნავს, პროცესს, რომელიც არღვევს საჭმლის მონელების ნორმალურ პროცესს.

ვირუსული გასტროენტერიტის გამოვლინებები შეიძლება იყოს: თავის ტკივილი, ცხელება, მადის დაქვეითება,მუცლის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, თუმცა დომინირებს 2 ძირითადი სიმპტომი: ღებინება და დიარეა.

რას უნდა ველოდოთ

ჩვეულებრივ, ბავშვის ღებინება გრძელდება 1-2 დღე, ღებინების 3-დან 6-მდე (ცალკეული, დამოუკიდებელი) შემთხვევა დღეში. დიარეა, როგორც წესი, უფრო დიდ ხანს გრძელდება- 1დან 2 კვირამდე, დღეში დაახლ. 6-15 ეპიზოდი.

დაავადება იწყება კონტაქტიდან (დაინფიცირებიდან) 12 საათის-4 დღის შემდეგ და გრძელდება 3-7 დღე.

ვირუსული გასტროენტერიტის პიკი არის ზამთარში (70-90% შემთხვევების).

როტავირუსის ვაქცინა

“ჩემს შვილს ენტეროვირუსი აქვს”–გავრცელებული ფრაზა, ზუსტად არავინ იცის რომელმა ვირუსმა გამოიწვია თქვენი შვილის სიმპტომატიკა, ამას სპეციფიური,ძვირადღირებული ტესტი ჭირდება (ან მარტივი სწრაფი ტესტი, რომელიც ყველგან და მასობრივად არაა ხელმისაწვდომი და დიდ საჭიროებასაც არ წარმოადგენს, მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური და კვლევის თვალსაზრისით აქვს მნიშვნელობა, ისე კი მკურნალობის კურსს არ ცვლის); ისე კი ყველაზე ხშირი გამომწვევი არის როტავირუსი. მისი საწინააღმდეგო პირველი ვაქცინა 1998 წელს შეიქმნა, თუმცა რაღაც ხარვეზების გამო მომდევნო წელს ამოღეს წარმოებიდან.

2006 წელს ახალი ვაქცინები გაოუშვეს RotaTeq (Merck & Co)  და Rotarix(GSK), რომელიც გამოდგა უსაფრთხო და ეფექტური, იმ ქვეყნებში სადაც აქტიურად იყენებენ შემცირდა ჰოსპიტალიზაციის, დეჰიტრატაციის და გართულებეის სიხშირე.

2013 ჯანმო (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის) ეგიდით რამოდენიმე კონფერენცია და განხილვა მოეწყო საქართველოში და შედეგად საქართველოს დაავდებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვერბ-გვერდზე წერია შემდეგი:

   2013 წელს საქართველოში როტავირუსული  ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის   დანერგვასთან დაკავშირებით  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N01–13ნ  18.03.2013   ბრძანებით, სშჯც მინისტრის N183/ნ 25.06.2010  ბრძანებაში „პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების  დამტკიცების შესახებ“  შეტანილი იქნა ცვლილებები, რის შედეგადაც   პროფილაქტიკურ ეროვნულ კალენდარს დაემატა როტავირუსული ვაქცინა. ვაქცინაცია ტარდება  როტარიქს   (Rotarix) ვაქცინით, რომელიც    მაღალეფექტურობით დაა უსაფრთხოებით გამოირჩევა.  
ვაქცინაციის კურსი შედგება 2 დოზისაგან.     პირველი დოზით ვაქცინაცია   კეთდება   8 კვირის ასაკიდან (2 თვე) 15 კვირის ასაკამდე,  ხოლო მეორე დოზა  – 12 კვირის (3 თვე) ასაკიდან   24 კვირის ასაკამდე. ვაქცინაცია ტარდება  პროპილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათალისწინებულ ხუთკომპონენტიანი (დიფთერია–ტეტანუსი– ყივანახველა– ჰეპატიტი ბ– B ტიპის ჰემოფილუს ინფლუენცა) და პოლიო ვაქცინების პირველ და მეორე დოზებთან  ერთად,  იგივე ვიზიტზე.  ვაქცინის მიღება ხდება ორალურად (პირის ღრუში ჩაწვეთებით). პირველ და მეორე დოზას შორის მინიმალური ინტერვალი უნდა იყოს 4 კვირა. 

http://www.ncdc.ge/index.php?do=fullmod&mid=515

არავირუსული გასტროენტერიტი

იშვიათ შემთხვევაში მიზეზი ბაქტერიაა, ამ დროს ყველაზე ხშირია სისხლიანი დიარეა.თუმცა სისხლი განავალში ყოველთვის აუცილებლად ბაქტერიულ ეტიოლოგიას არ ნიშნავს-ვირუსული გასტროენტერიტის დროს შეიძლება ანუსის ან ნაწლავის კედელი გაღიზიანდეს და სისხლმდენი გახდეს.

თუ სისხლის რაოდენობა მთლიანი განავლის დაახლ. 10%ზე მეტია და მეორდება დეფეკაციის რამოდენიმე ეპიზოდის განმავლობაში, აუცილებლად მიმართეთ პედიატრს კონსულტაციისთვის, საჭირო იქნება განავლის ანალიზი.

ბაქტერიული გასტროენტერიტი ძალიან საყურადღებოა, როგორც წესი საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს საავადმყოფოს პირობებში და ანტიბიოტიკოთერაპიას.

მესამე და უფრო იშვიათი მიზეზი გასტროენტერიტისა არის პარაზიტები.

ერთ-ერთი ყველაზე ხშრი გამომწვევი პარაზიტია: ჟ(ჯ)იარდია ლამბლია (ლამბლიოზი), რომელიც საკმაოდ ხშირად და ადვილად ვრცელდება საბავშვო ბაღში. კარგად ემორჩლება ანტიბიოტიკოთერაპიას და არაა საშიში.

თუ თქვენს ბავშვს დიარეა 2 კვირაზე დიდ ხანს უგრძელდება განავლის ანალიზი დაგეხმარებათ (დაეხმარება პედიატრს) გამოსავლის პოვნაში. თუ დიარეა 2 კვირაზე ნაკლები ხანგრძლივობისაა განავლის ანალიზი დიდ აუცილებლობას არ წარმოაგენს.

დეჰიტრატაციის საშიშროება

მიუხედავად იმისა, რომ ღებინება და დიარეა ძნელი სანახავია და დამღლელია მშობლისთვის, სწორად მართვის შემთხვევაში ის საშიში არაა.

დეჰიდრატაციის შესაძლო განვითარება არის ყველაზე დიდი საშიშროება. დეჰიდრატაციის მარტივად აღსაქმელად წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ბავშვის სხეული არის ყუთი. თუ ყუთიდან “გადმოღვრილი” სითხე (ჯანმრთელ ბავშვში: შარდვა, განავალი, ოფლი, გასტროენტერიტის დროს ემატება:ღებინება და დიარეა) შეივსება ყუთში სითხის ჩასხმით (კვება, სმა) გაუწყლოება არ მოხდება.

გასტროენტერიტის დროს უფრო მეტი სითხე უნდა მივაწოდოთ ვიდრე ჩვეულებრივ, მაგრამ მცირე ულუფებით და ხშირ-ხშირად (რომ არ გამოვიწვიოთ ღებინება და შევაკავოთ სითხე ორგანიზმში), თუ ეს ვერ ხერხდება შეიძლება სითხის გადასხმა გახდეს საჭირო ინტრავენურად (საავადმყოფოში).

საბედნიეროდ, კვლევებმა აჩვენა, რომ სითხეების ინტრავენურად გადასხმა იშვიათად ხდება საჭირო (ეს არ ეხება საქართველოს სამწუხაროდ! ეს კვლევები აშშ-ში და ევროპაში ჩატარდა, ჩვენთან ხომ “გადასხმა უებარი წამალია” მშობლების და მომვლელების თვალში…) და სითხის ორალურად მიღება (დალევა) ისეთივე ეფექტურია როგორც ინტრავენური გადასხმა, სამაგიეროდ ნაკლებ ტრავმულია ბავშვისთვის (იფიქრეთ ამაზე!).

  • დასალევი სარეჰიდრატაციო ხსნარი უმჯობესია იყოს უფერო (განავლის ან ამონაღები მასის შესაძლო ფერის ცვლილებამ შეცდომაში არ შეგვიყვანოს)

რჩევები სითხის მიცემის წესთან დაკავშირებით:

  • კუჭის კუნთებს მიეცით საშუალება ძალღონე აღიდგნინონ, ამიტომ ნუ დაალევინებთ ნურაფერს ღებინებიდან 30 წუთის განმავლობაში.
  • სარეჰიდრატაციო ხსნარი (ჰუმანას ელეტროლიტი, აისოლი, რეჰიდრონი…) მიეცით 5 მლ (1 ჩაის კოვზი) ყოველ 3-5 წუთში ერთხელ 30 წუთის განმავლობაში
  • შემდეგ შეისვენეთ დაახლ. 20-25 წუთი (არაფერი დაალევინოთ), თუ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ არ აღებინა, შეგიძლიათ გააგრძელოთ სითხის მიცემა (უფრო თავისუფლად).
  • თუ აღებინებს, მაშინ ციკლს დაიწყებთ თავიდან (ანუ ღებინებიდან 30 წუთის განმავლობაში  სითხეს არ დაალევინებთ, შემდეგ მისცემთ 1 ჩაის კოვს 3-5 წთ-იანი ინტერვალებით 30 წუთის განმავლობაში, პაუზა 20-25 წუთი და ა.შ.).

თუ თქვენი ბავშვი ვერ შეასრულებს 2 ასეთ ციკლს (ანუ პირველი ციკლის განმავლობაში ღებინება, შემდეგ მეორე ციკლის მცდელობის დროსაც–ღებინება) მაშინ დაურეკეთ პედიატრს.

გამოჯანმრთელების გზაზე 

თუ თქვენი ბავშვი, რომელიც აღებინებდა და დიარეა ჰქონდა ძალიან მალე დაუბრუნდება ჩვეულებრივ საკვებს და სასმელს, მეტი შანსია, რომ სიმპტომები ისევ დაბრუნდეს, რადგანაც კუჭ-ნაწლავს დრო ჭირდება აღდგენისთვის. როგორც ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის, სირბილის შემდეგ კუნთები გტკივათ და დრო ჭირდება გაქრობას, ასევე ხდება აქაც: კუჭისა  და ნაწლავის კუნთები სუსტდება ღებინების შემდეგ, ასე რომ უჭირთ საკვების პერისტალტიკა ქვედა მიმართულებით (გადაადგილება, გადასროლა სწორი ნაწლავის დაბოლოებისკენ), რახან ამ მიმართულებით ვერ მოძრაობს საკვები- უფრო გრძელი გზაა გასავლელი და კუნთები კი დაღლილია, გადმოისვრის საპირისპირო მიმართულებით-უკუპერისტალტიკა-პირისკენ=ღებინება.

რჩევები კვებასთან დაკავშირებით

ბევრმა იცით დიეტის შესახებ(ცნობილი BRAT დიეტა – bananas, rice, applesauce, and toast ) და ბევრი “აშიმშილებთ” ბავშვს ამ დროს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საჭირო არაა ძალიან შეზღუდული დიეტა (დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი).

როცა თქვენი შვილი მოინელებს (არ ამოაღებინებს, შეირგებს) დაახლ. 350 მლ სითხეს თქვენ უკვე შეგიძლიათ შესთავაზოთ პურეული,ბურღულეილი, ბრინჯი, მარცვლოვნები. მაკარონი, სუპები(ზედმეტი ცხიმის და სანელებლების გარეშე), რბილი საკვები- ქათამი (არ უნდა იყოს ძალიან შემწვარი და არც ცხიამიანი, არც ზედმეტი სანელებლებით), კარტოფილი(შემწვარი ან პიურე), ბოსტნეული(მოხარშული ან მოთუშული), ვაშლი, ბანანი, მსხალი, ატამი; ორცხობილა,ნაკლებცხიმიანი და მცირე შაქრიანი დესერტი, მინერალური წყალი უგაზო.

ერიდეთ: ჩიფსებს, თხილს, კარტოფილ-ფრის, რძეს, მაღალცხიმიან რძის პროდუქტებს, კარაქს, მარგარინს, ცხიმს, ცხიმიან ყველს, ნაყინს, შოკოლადს, კოკა-კოლა , ხილის წვენები (მაღალი შაქრის შემცველი ნებისმიეი სითხე), ყავა, ჩაი.

ლაქტოზას (რძის) აუტანლობა

გასტროენტერიტის შემდეგ ზოგიერთ ბავშვს აქვს რძის დროებითი აუტანლობა. ლაქტაზა არის ფერმენტი, რომელიც რძის შაქარს – ლაქტოზას მონელებას უწყობს ხელს, ის პროდუცირდება ნაწლავის კედლის უჯრედებში და ვინაიდან გასტროენტერიტის დროს ნაწლავის სწორედ ეს ნაწილი ზიანდება, დროა საჭირო რათა ეს უჯრედები აღდგნენ და აღიდგინონ თავიანთი ფუნქცია.

თუ გასტროენტერიტის ეპიზოდის შემდეგ შეატყობთ, რომ თქვენს ბავშვს მუცელი ებერება, გაზები უგროვდება ან რაიმე სახის დისკომფორტი აქვს რძისა და/ან რძის პროდუქტების მიღების შემდეგ, დროებით შეუზღუდეთ ეს პროდეუქტები.

გამონაყარი საფენის ქვეშ

პატარებს, რომლებიც ჯერაც საფენებს ხმარობენ, დიარეის რამოდენიმე ეპიზოდის შემდეგ შეიძლება გამონაყარი გაუჩნდეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ცუდად და არაადეკვატურად უვლით ბავშვს ან არ იცავთ ჰიგიენის ნორმებს, უმეტეს შემთხვევაში ეს უბრალოდ გარდაუვალია.

როგორ ავიცილოთ თავიდან:

  • .ყოველ ჯერზე გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი და ნაზი მოძრაობით გაუწმინდეთ (უმჯობესია ჩარეცხოთ გამდინარე წყლით, საპნის გარეშე)
  • მიეცით საშუელება კანს ჰაერზე გაშრეს (ოღონდ დარწმუნდით რომ ბოლომდე მშრალია კრემის წასმის და საფენის გაკეთების წინ)
  • ჰაერზე გაშრობის შემდეგ გამოიყენეთ სპეციალური ბარიერული კრემი(თუთიის ოქსიდის და/ან ვიტ. ა და დ-ის, პარაფინის შემცველი)

ზოგჯერ კანი შეიძლება ძალიან გაღიზიანებული იყოს და ნახეთქები გაჩნდეს, დიდ ხანს არ ხორცდებოდეს, ამ შემთხვევაში გამოსარიცხია ბაქტერიული ან სოკოვანი ინფექცია და აუცილებლად უნდა ნახოს პედიატრმა.

მედიკამენტები

უმრავლეს შემთხვევაში ვირუსული გასტროენტერიტი(“კუჭის ვირუსი”, “კუჭის გაციება”) მედიკამენტურ ჩარევას არ საჭიროებს.

თუმცა ზოგჯერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მუცლის ტკივილის შესამსუბუქებელი საშუალებები (მაგ. მაალოქსის სუსპენზია (ზუსტი დოზირება საჭიროა ჰკითხოთ პედიატრს), ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები არ არის რეკომენდებული, რადგან ის არ ამცირებს დაავადების ხანგრძლივობას, არც სწრაფ გაუმჯობესებას უწყობს ხელს, თუმცა 2 ციკლის ჩავარდნის შემთხვევაში შესაძლოა ვიფიქროთ ამ წამალზე (დომპერიდონი >5 წ ან დოპროკინ -ს სუსპენზია);

პრობიოტიკების მიღება სადავოა ჯერაც, ბევრი კვლევა ჩატარდა ამ მიმართულებით, ბევრიც ტარდება და კიდევ ბევრი ჩატარდება, შედეგები არაერთგვაროვანია-ზოგიერთის მიხედვით :დაავადების მიმდინარეობას არ ცვლის ამიტომ აზრი არა ავქს მიღებას, ზოგიერთმა აჩვენა, რომ დიარეის და ღებინების დღეების რაოდენობას ამცირებს 1-2ით.

უახლეს კოჰრეინ განხილვაში (ერთ-ერთი ყველაზე სანდო, რომელიც განიხილავს კველევბს მტკიცებულების დონის და სანდოობის მიხედვით და აანალიზებს) წერია, რომ In summary, new evidence has confirmed that the probiotics currently supported by ESPGHAN/ESPID –Lactobacillus GG and S. boulardii – are effective in reducing the duration of diarrhoea. Current evidence clearly indicates that these are not the only effective probiotic microorganisms; however, these are the most studied. Probiotic effects are strain-specific, so the efficacy and safety of each should be established. The safety and clinical effects of 1 probiotic microorganism should not be extrapolated to other probiotic microorganisms. The role of probiotics in the treatment of AGE in the era of rotavirus vaccination has yet to be established.2013

ანუ ის პრობიოტიკები, რომლებიც Lactobacillus GG და S. boulardii შეიცავს რეალურად ამცირებს დიარეის ხანგრძლივობას;

დიარეის საწინააღმდეგო მედიკამენტები არ არის რეკომენდებული!

ანტიბიოტიკი არაა საჭირო ვირუსული გასტროენტერიტის დროს! ასევე საკამათოა გამოვიყენოთ თუ არა ანტიბიოტიკი გასტროენტერიტის იმ იშვიათი ბაქტერიული ფორმების დროსაც კი.

ხშირად დასმული შეკითხვები და პასუხები:

როგორ გავიგო ეს ვირუსია თუ სხვა რამე მაგალითად ჯვებითი ინტოქსიკაცია?

საკვებისმიერი ტოქსინის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძალიან მცირეა, დაახლ. 24სთ-მდე, “მოწამვლა” ეს არის ორგანიზმის რეაქცია საკვებში არსებული ბაქტერიის მიერ გაოყოფილ ტოქსინზე. ჩვეუებრივ იწყება ღებინება, მანამ სანამ კუჭი მთლიანად არ მოიშორებს ამ მავნე პროდუქტს, შემდეგ მალევე დგება გამოჯანმრთელება. ჩვეულებრივ დიარეა თან არ ახლავს, ღებინებაც არ გრძელდება დიდ ხანს, ეს 2 ნიშანი განასხვავებს ვირუსული გასტროენტერიტისგან.

უნდა ვინერვიულო თუ არა განავალში ან ამონაღებ მასაში სისხლის ნახვისას?

უფრო ხშირად ამის მიზეზი არის კუჭის ან ნაწლავის შიდა კედლის “ნაკაწრი” , რომელიც ისევე როგორც კანის მცირე ნაკაწრი მალევე ხორცდება თავისით. თუმცა ყველა შემთხვევაში ჯობია პედიატრთან კონსულტაცია

ღებინება და/ან დიარეა ძალიან მტკივნეულია? ჩემი შვილი ყოველ ჯერზე ტირის ტკივილის გამო

ღებინება და დიარეამ შეიძლება გამოიწვიოს საჭმლის მომნელებელი კუნთების სპაზმი-რაც მტკივნეულია, ტკივილი იკლებს დაავადების სიმპტომების კლებასთან ერთად. მწვავე და ძლიერი ტკივილი, რომლის ინტენსივობაც მატულობს ყურადღბამისაქცევია და საჭიროებს ექიმის კონსულტაციას.

შემიძლია მედიკამენტებით ვუმკურნალო სიმპტომებს ექიმის გარეშე?

ჩვეულებრივ მედიკამენტი საჭირო არ არის, რადგან ვირუსული დაავადება თანდათან თავისით განიკურნება. თუმცა თქვენზეა დამოკიდებული, გონივრული, დროული და საჭიროებისამებრ გამოყენებულმა ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებამ შეიძლება აგაცილოთ ინტრავენური გადასხმის  და/ან ემერჯენსში “სტუმრობის” საჭიროება. თუმცა უხშირეს შემთხვევაში სწორი, თანმიმდევრული და ადეკვატური რეჰიდრატაციული თერაპია ერთადერთია რაც საჭიროა.

რა გავაკეთო თუ ჩემს ბავშვს ძალიან სწყურია და ითხოვს წყალს ღებინებიდან ძალიან მალე?

მაქსიმალურად ეცადეთ აარიდოთ სითხის დალევა პირველი 30 წუთი ღებინებიდან, შეიძლება მოსატყუებლად და პირის ოდნავ დასასველებლად ყინულის ნატეხი გამოიყენოთ (არ გადააყლაპოთ, ოდნავ დაუნამეთ პირი).

Toulouse 2012

I got scholarship from France and going to Toulouse for 1 month “stage” in Children’s Hospital.

I bought the ticket in Turkish airlines; I have appartement there on M. station Arenes, very gentle man-our host-coordinator in Toulouse arranged it for me, for very cheap; there is metro, bus, tram, train station, so u can go everywhere.view from my balcony

I had one huge problem: imagine I have my big red suitcase, and I don’t have keys, keys r left in a hospital, so I have to go there pick up my keys only after that I can go to appart., it seemed impossible for me; I had to go to airport i-center and to say that I arrived, cos CampusFrance who organizes everything for  their “boursiers”, they were waiting for me and had some public transport tickets and info for me. so I was thinking that I will leave my luggage there, will go to hospital, take keys, than back to airport take my luggage and to flat.

but also one part of my mind or heart had thought-what if Mr.”our host-coordinator and just very gentle man” (who is on vacation ,out of France) had asked some of his friends to pick me up in airport! oh and i’m leaving area and see people meeting each other–and one boy with paper written- Ekaterina Kutsia–son of Mr.”OHCAJVGM” 🙂 it was just perfect.

So here am I again in Toulouse–this city–I don’t know I somehow was attracted by it from the very  beginning when my teacher of French language told me that as I will be pediatrician I have to go to Toulouse, because there they have very good Hopital des Enfants. Than I started to search about this city, it was 2008..and i liked it more and more, was studying “hard” French, met some guy from Toulouse on www, so I had some French practice…

and I made it, I went there to that Hopital on 2009 and now again as a pediatrician already 🙂

Was so lucky that arrived during festival “Toulouse d’été” http://www.toulousedete.org/

First open air free concert I attended was on Daurade (place on river-side, I discovered this place only now and loved it!) PAUSE D’ÉTÉ AVEC… SAMUEL GEFFROY TRIO, MARDI,31 JUILLET 2012 – 18H30

 WEN QUARTET , PIZZICA(musique traditionnelle), EZZA(musique touareg), Vrak Trio(jazz europeen), Dayazell (musique medievales) and the very last for me was Orlando (chansons surnaturelles)

I also tried Zumba there one afternoon and it was exactly what I was waiting-we were dancing without stop about 1.5 h; it’s latin-dance-aerobics, very good entertainment and exercise.

I had guest from Spain, we visited La Maison de la Violette (Violet is somehow symbol of Toulouse, they made everything from it: from parfumes, soaps, to liquer and wine; we had une promenade by boat (Baladine) on river Garonne and chanel-Canal Du Midi.

well many interesting things happened there during this 1 month, I can’t tell you all 😉 but I really loved it and I love this city, and besides that was my second visit (so unusual that I go to the same city twice!) and I discovered many new places, I still have some things to discover;

so maybe till next time Toulouse or  A +  😉 🙂

p.s. ohh last day I must write and show it; well last days were sad for me, cos i was leaving city which i love, which i’m not sure if loves me back , it was cloudy, time after time small showers, I went to find my friend’s place,I had to leave on his door “sac”, I missed right turn, so I walked a lot , I knew I was somewhere near but couldn’t find this small street! got so angry on myself,on weather, on the idea!, decided to go back and suddenly I found it!! :))))so I don’t know maybe i got lost because I shouldn’t had to go there and leave this sac or it was just extreme-u have to do it, but it won’t be easy! so it was challenge and I made  I made it well!!! 🙂 but no medal or congrats or some gift for it 😦 nothing…I was still leaving the city and I was still alone.

Mr. “OHCAJVGM” will arrive at 2pm to take me to airport, so I have time, I went to city-center, walked little bit on Daurade, Capitole, pont neuf, river-side….

oh there was cow parade on capitole :)))

just few weeks before going to Toulouse I wrote to me friend ” now, i’m preparing for Toulouse, France, can u imagine i’m going there again 🙂 to “my city” i love Toulouse, I don’t know why, maybe on second time I will realize that i don’t love it and it was only my imagination, but will see.I will stay there during whole August, and in the middle of September I hope i will…”

so now after 1 week of leaving Toulouse I can say that I still have the same feelings ….

ohh and one thing so pity that I will miss Charlie Winston in Tlse 😦

there are still so many things to see near Toulouse

მსახიობი ან we are all artists

მაისის ჩვეულებრივი საღამო იყო ცოტა ჩახუთული, საწვიმრად ემზადებაო თითქოს ცა.(one ordinary May evening)

“გურიელის” ჩაის (“Gurieli” tea) ვსვამდი; კურიერი გადიოდა, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი- ლონდონში შექსპირის ფესტივალია (London, Shakespear Festival ), გლობუსის თეატრში, რომელიც ზუსტად ისეთი აღადგინეს როგორიც შექსპირის დროს იყო

იქ მარჯანიშვილის თეატრი (Marjanishvili Thatre) მიიწვიეს, ქართულად ითამაშეს “როგორც გენებოთ” (As you like it) ისეთი ოვაციები მიიღეს, საოცარი, ესეა არტისტიზმს ენა არ სჭირდება, ის გასაგებია ყველა ენაზე. ამიტომაც დარწმუნებული ვარ ჩემი ტელეფონში დაწერილი თარგმანის გარეშეც მშვენივრად იგებდა კევინი ყველა იმ სპეკტაკლის შინაარს.:)

ალბათ შესანიშნავია აქ თამაშიც და მაყურებლად ყოფნაც, თუ ოდესმე ლონდონში მოვხვდები აქ აუცილებლად წავალ ერთ საღამოს სპეკტაკლზე!(one day I will definitely go to that theatre as a spectator)

ჰო კიდე შემოდგომიდან აქტიურად ვივლი მარჯანიშვილის თეატრში (დიდი თეატრალი ვერა ვარ, მაგრამ მიყვარს, თანაც მარჯანიშვილი განსაკუტრებით)

ჰოდა სიუჟეტში  შექსპირის სიტყვები ახსენეს : “მთელი სამყარო სცენაა და უკლებლივ ყველა ქალიც და კაციც ამ სცენაზე მსახიობია” (All the world’s a stage, And all the men and women merely players)

ჰოდა მერე არ მესმოდა სიუჟეტი, იმიტომ რომ ჩემს ფიქრებში ჩავეფლე : მე მსახიობი ვარ, უბრალოდ სხვა მსახიობებისგან განსხვავებით მე ჩემს ცხოვრებას ვთამაშობ – აი ასეთი გენიალური ფრაზა მომივიდა თავში.(I am an artist, just the difference from other artists is that I play my own life 🙂

ზოგი კარგი მსახიობია და კარგ ცხოვრებას თამაშობს, წარმატებულია, ბედნიერი, მშვიდი, გაწონასწორებული, წარმატებული კარიერაში…

სცენარს ჩვენ თვითონ ვწერთ, რეჟისორებიც თვითონ ვართ, ქასთინგსაც თვითონ ვაწყობთ, კოსტუმების ავტორებიც ჩვენ ვართ.

უბრალოდ ოპერატორები, განათების და სხვა ტექნიკოსები გარემოა.

მოკლედ ჩვენი ცხოვრება ერთი დიდი კინოა დამეთანხმეთ, არა ამხელა კინო სად გაგონილა, არა, უფრო სერიალია; ალბათ სანტა ბარბარა? ის იყო უსასრულოდ გრძელი როგორც მახსოვს და ძალიან ცხოვრებისეული :)))

ჩვენი ცხოვრება სულ სხვა სერიალია, ის არც ბრაზილიურ და არც ვენესულელურს არ ჰგავს; თუმცა ზოგჯერ კი არის ზედმეტად ყოველდღიური, უღიმღამო, რუტინული 😦

აქ აზრი გამიწყდა, კარგი აღარ გავაგრძელებ.

უბრალოდ ყველას გისურვებთ თქვენი ცხოვრების ოსკარი აგეღოთ ისე მაგრად გეთამაშოთ თქვენი ცხოვრება!

Spanish Tortilla

Tortilla (English /tɔrˈt.ə/, Spanish: [torˈtiʎa]) means “little torta” or “little cake” in Spanish)

tortilla de patatas or tortilla española or Omelette-like tortilla

Is a typically Spanish dish consisting of a thick egg omelette made with potatoes and fried in olive oil.

Ingredients:

1. 6-7 medium potatoes, peeled

2. 1 whole yellow onion (2 საშუალო ზომის ჩვეულებრივი ხახვი ავიღე მე)

3. 5-6 large eggs (ჩემს მაცივარში მხოლოდ 4 იყო, ამიტომ დააკლდა ომლეტს)

4. 2-3 cups of olive oil for pan frying (ნუ მე ზეითუნის ზეთი არ მქონდა და ჩვეულებრივ მზესუმზირის ზეთში გავაკეთე)

5. Salt to taste

very easy to prepare:

slice potatoes not very sick but not too thin also,  peel and chop onions;

Put potatoes and onions into a large mixing bowl and mix them together. Salt the mixture to taste.

In a large, heavy, non-stick frying pan, heat the olive oil on medium-high heat. Drop a single piece of potato into the oil to ensure it is hot enough to fry. Carefully place the potato and onion mixture into the frying pan

Leave in pan until the potatoes are cooked. If you can poke a piece of potato with a spatula and it easily breaks in two, your potatoes are done. Remove from the pan. I places it in a colander for a few minutes to drain well.

Meanwhile I crack the eggs into a small mixing bowl and beat by hand with a fork.

Than I pour into the potato onion mixture. Mix together with a large spoon.

pan again will oil, heated enough, pour the potato-onion-eggs mixture into it.

You may need to turn heat to medium-low heat. Allow the egg to cook around the edges. Then, using a spatula, carefully lift up one side of the tortilla to check if the egg has slightly browned. The inside of the mixture should not be completely cooked and the egg will still be runny on top and in middle.

When the mixture has browned on the bottom, you are ready to turn it over to cook the other side.

Note: This is the hardest part of the recipe and the one that makes most cooks nervous. Don’t worry! It’s not as hard as you imagine – and if you turn it over the sink, the worst that can happen is that you spill a bit of the egg mixture.

Carefully carry the frying pan to a sink. Place a large dinner plate (12-inch) upside down over the frying pan to cover top. With one hand on the frying pan handle and the other on top of the plate to hold it steady, quickly turn the frying pan over and the omelet will fall onto the plate. You’re almost done!

Carry plate with potato-egg mixture and empty pan back to stove. Place the frying pan back on the range and put just enough oil to cover the bottom and sides of the pan; Carefully slide the tortilla (which is probably still a bit runny), into the frying pan; Let the omelet cook for 3-4 minutes. Turn the heat off and let the tortilla sit in the pan for 2 minutes. Carefully slide the omelet onto a large plate and serve it! 🙂

served: well done Pelagia!

Bon appetit!

Spring vacation destination – Turkey (part 2)

 so we left Istanbul city for now by Metro bus to Canakkale (for 40 TR) at 11:30 am, after 5 h. we entered by ferry to town of Canakkale. What is interesting about this town:

Situated on southern coast of Dardanelles;

The Byzantine name for Çanakkale was Δαρδανέλλια Dardanellia, from which the English name Dardanelles is derived. Çanakkale was an Ottoman fortress called Kale-i Sultaniye or Sultaniye kalesi (Fortress of the Sultan). It later became known for its pottery, hence the later name Çanak kalesi ‘pot fortress’ or ‘Çanakkale.

History:

The real history of Çanakkale started with Troy.

Later the Aeolian Greeks settled on that important land in the 8th century BC and established many trade colonies in the region called Aeolis. The region came under the control of the Lydians in the 7th century BC and under the control of the Persians in the 6th century BC. Aeolis went under the control of the Macedonians as Alexander the Great defeated the Persians by the Granicus River of the region in the Battle of the Granicus on his way to Asia. The region went under the reign of the Kingdom of Pergamon in the 2nd century BC.

The Ottomans gained control of Gallipoli in 1367.

In 1915, during the First World War, Great Britain and France attempted to to capture the Ottoman capital of Constantinople and secure a sea route to Russia. Known as the The Gallipoli Campaign, or the Dardanelles Campaign, in Turkey it is referred to as the Battle of Çanakkale (Turkish: Çanakkale Savaşı), in particular the sea battle which took place on March 1915 where the Royal Navy was repulsed by Turkish forces.

view from my window just to the harbor, so i was controlling who is coming in and leaving this town 🙂

Troy horse from Hollywood as a gift to Canakkale 🙂

when i got hungry I found this french café to eat, and i liked it

next days planning was not so easy, I read more and more about Assos very small but historically known town : Academy (founded by Aristotle), ancient temple of Athena (much of the art from here is moved to Louvre), Hellenic columns, old theater, Aegean sea-coast;

But it wasn’t so easy to go there alone, so I dropped it.

Desired destination was Troy without doubt, another planned one was Galipolli, which i didn’t liek from the beginning, cos what i seen or read about it-it’s just field with few monuments and lot of graves in seaside in memory of Galipolli buttle during Word War I.

On 29th we went to Troy, I will add just photos but know that i had just magnificent emotions walking there around those ruins, imagining what was there so long ago!

March 30 

00:00 h. no message or call with “happy birthday” :S

morning_no “happy birthday”-hug-kiss :s

last night i canceled definitely Galipolli tour for my birthday, cos i really didn’t want to walk among past shadow, among graves, in wind somewhere.

I slept a lot, than went to FB, gathered lot of congratulations 🙂 Than walked all Canakalle, nobody knew i had birthday! so strange! :)))

in the evening I went to that French cafe and cheered myself with Margarita 🙂 was nice, that’s it all celebration of my 28 years 🙂

ok, yeah i was sad that evening.

31th in the evening I had flight, in airport in in awaiting area Georgians were singing so lovely! it was just amazing, I doubt if someone can hear something better somewhere else

 

 

Spring vacation destination – Turkey

http://maps.google.com/maps/ms?msid=209745910788095495464.0004bc9ab4f9e5ec5865d&msa=0&ll=40.287907,27.89978&spn=3.682904,8.453979

I had vacation from school from 24th-31th March. me and my friend long time ago we decided to go for travel together so we planned it for this spring. Easiest and closest destination for me was Turkey, which is not my dreamed country, also I have been there already twice , but ok.. It’s huge country and I have not seen everything of course

My friend made plan, so that i didn’t really had no time no desire to search and read about everything. So just I trust and agreed on made plan.

Plan of trip:

Istanbul 3-4 days

main islands of Prince islands

Canakkale – 3 days

Troy, Gallipoli 

Fly to SAW (Sabiha Gökçen International Airport (named after Sabiha Gökçen, the first female combat pilot in the world. Located 35 km (22 mi) southeast of central İstanbul, it is on the Asian side of the bi-continental city. It was built because Atatürk International Airport (on the European side) was not large enough to meet the booming passenger demands (both domestic and international).

Took from there Havataş bus shuttle for 12 turkish lira and was in Istanbul Taksim square in about 1.5 h.

By my stupidity I didn’t turn on rouming of my phone (I was trying at arriving but I should do it before leaving Georgia:( so I was without phone, my friend was already in Istanbul and promised to meet me on Taksim square which is most crowded place in Istanbul, so without phone it was of course impossible

as I said before I had no time, or was lazy and didn’t prepared well for trip I mean no information, including address of hotel :))) so I knew the name and that it is somewhere in Sultanahmed area 🙂 funny right?

so here am I in the middle of crowded square, alone with pink bag, in the middle of huge Istanbul. I saw small cute old tram, the sign of metro, no map. I asked if this tram goes to sultanahmed, this someone speaks no english, me-no turkish, so as i got he said not this one but next one, other direction, ok i wait

I got ticket for 3 lira, “Sultanahmed”?- “tamam”, ok, than some other driver came I asked again “sultanahmed” ? he said something i got the answer was no but he will help me to get there so i stay. Last stop, everyone went out, he said u- no, keep sitting, we went little more than he accompanied me to “funicular”, let me pass (without buying jeton) and said “sultanahmed”, “oh, ok tesekkur ederim”.

Funicular is underground transport like metro which goes from Istiklal street; [ Tünel -This line is the oldest underground metro line in continental Europe, and the second in the world after London (arguably third in the world, if one counts Brooklyn, New York’s abandoned Atlantic Avenue Tunnel-as WIKI sais]

So I went out at Karaköy ; Here I looked arround I know I have to go to direction of blue mosque and hagia sofia, I see big bridge one side, across of it are some big mosques, but on the opposite side I can’t see anything so I decide I have to cross the bridge and will get closer to Sultanahmed area.

The bridge was Galata bridge and i was right!

well than there was somehow long walk, info-center(with rude host-man), map, on the way I got lot of invitation on coffee and tea :), finally I found sign _ “Paris Hostel” 🙂 I was waiting for something more French, but there was absolutely nothing French, not even small, tiny photo of La tour Eiffel 🙂 but it’s ok, I am in Turkey.

Was sleeping all afternoon.

well as it my third time in Istanbul, I have already seen almost everything, so I just walked in neighborhood (Sultanahmed) area.

Next day Princes islands

here I will stop little more on these islands.

Prens Adaları or more commonly Kızıl Adalar [Red Islands] are a chain of nine islands off the coast of Istanbul, Turkey, in the Sea of Marmara.They consist of four larger islands, Büyükada (meaning “Big Island”; Greek: meaning “prince”) with an area of 5.46 km2 , Heybeliada (meaning “Saddlebag Island”; with an area of 2.4 km2 , Burgazada (Greek: Αντιγόνη Antigoni, the name of a mythological figure) with an area of 1.5 km2 , Kınalıada (meaning “Henna Island”; Greek: Πρώτη Proti, meaning “First”, being the closest island to Istanbul) with an area of 1.3 km2 ,and five much smaller ones, Sedef Adası (meaning “Mother-of-Pearl Island”), Yassıada (meaning “Flat Island”), Sivriada (meaning “Sharp Island”), Kaşık Island (Turkish: Kaşık Adası, “Spoon Island”, named for its shape), and Tavşan Adası (meaning “Rabbit Island”;

the only transport being horse and cart, they are incredibly peaceful compared with the city of Istanbul.There goes ferry from Istanbul (only for 4-5 lira).

Short history:

During the Byzantine period, princes and other royalty were exiled on the islands, and later members of the Ottoman sultans family were exiled there too, giving the islands their present name. During the nineteenth century, the islands became a popular resort for Istanbul’s wealthy, and Victorian-era cottages and houses are still preserved on the largest of the Princes’ Islands.

The islands have become more and more ethnically Turkish in character due to the influx of wealthy Turkish jetsetters.

Büyükada (meaning “Big Island”; Greek: Πρίγκηπος, Prínkēpos) is the largest of the nine islands comprising the Princes’ Islands in the Marmara Sea, close to Istanbul.

As on the other islands, motorized vehicles – except service vehicles – are forbidden, so visitors explore the island by foot; by riding a bicycle (numerous bicycle shops rent them with hourly prices); or in horse-drawn phaeton carriages which function like taxi cabs, also offering “round-the-island” sightseeing tours.

A convent on Büyükada was the place of exile for the Byzantine empresses Irene, Euphrosyne, Theophano, Zoe and Anna Dalassena. After his deportation from the Soviet Union in February 1929, Leon Trotsky also stayed for four years on Büyükada, his first station in exile. Princess Fahrelnissa Zeid was born in the island.

Heybeliada (meaning “Saddlebag Island”; Greek: Χάλκη Chalki) is the second largest of the Princes’ Islands in the Sea of Marmara. It is a neighbourhood in the Adalar district of Istanbul. The large Naval Cadet School overlooks the jetty to the left as you get off the ferry. There are two interesting pieces of architecture on the grounds of the school. One is Kamariotissa, the only remaining Byzantine church on the island, and more importantly the last church to be built before the conquest of Constantinople. The other is the grave of the second English Ambassador to be sent to Constantinople by Elizabeth I of England, Edward Barton, who chose to live on Heybeli to escape the bustle of the city.

To the right of the jetty lies the town with its bars and cafes, a hotel that stays open all year round, and many lovely wooden houses.

At the top of the central mountain is an eleventh-century Greek Orthodox monastery, it housed the Halki seminary, the main Greek Orthodox seminary in Turkey and Theological Seminary of the Ecumenical Patriarchate. The monastery attracts tourists from all over Greece and Turkey.

To prevent the island from becoming polluted, the only motorized vehicles permitted on the island are service vehicles such as ambulances, fire trucks, police cars, and the like. The only forms of transport are by foot, horse and buggy and service transport. There is no airport; the only way of getting there is by boat.

lot of cats on islands

cats

in the street they have house for cats ! 🙂

island’s special tea

island’s cafe

next day Istanbul-Taksim square, Istiklal avenue ( Grande Rue de Péra):

street performences:

next day I went to Sapphire tower, located in Istanbul business district- Levent, highest skyscraper in Istanbul and Turkey, 54 floors= 238 meters but overall height is 261 m. somehow. There are luxury residency, offices, shopping center

went there by metro

view from the top for 15 Tr.

will continue later about Canakkale and Troy 🙂

unlucky day

 წუხელ გადასარევი მორიგეობა გვქონდა მე და ბრიგადას, დილას შტორები რომ ავწიეთ გვენახა გათენდა თუ რა ხდება ჩვენს თავს დავინახე ერთი მოჟამული,სველი ამინდი 😦

რას ვიზამდი?! ვერაფერს, მსწრაფლ გამოვიცვალე და გამოვიქეცი,იაშვილის ეზოდან რომ გამოვდიოდი ჰოი საოცრებავ არც მეტი არც ნაკლები ცისარტყელა დავინახე, სახე გამისიცკროვნდა, ჩავიფიქრე სურვილები,ვუყურე ,მიყურა,მერე მოვიდა მინიბუსი და წამოვედი.

აქამდე უიღბლობის არაფერი ეტყობა ხომ დღეს,მაგრამ ჯერ შეიცადეთ–მარშუტკაში მჯდომმა გადავწყვიტე კარადის გასაღები ჯიბიდან მის ჩვეულ ადგილას _ კლუტჩში ჩამედო ამ მანევრის დროს რაღაც საოცარი ძალებით და საოცარი მოხერხებულობით ეს გასაღები ჩემს ხელთ აღარ იყო,დამივარდა ,მაგრამ კვალი ვერსად ვიპოვე…ვიქექე,გადავქექე,მეტის თავიც არ მქონდა. ერთი გაფიქრება ვიფიქრე ამ არც თუ ისე სიმპატიურ მძღოლს ჩემს ნომერს დავუტოვებ-მეთქი და ვთხოვ თუ იპოვა პატარა შავი გასაღები დამირეკოს,მაგრამ გადავიფიქრე.

არადა თუ ეს პატარა შავი გასაღები არა მაქვს, შესაბამისად კარადას ვერ გავაღებ და იქ არსებულ აუცილებელ ინვენტარს მორიგეობისთვის: ხალათი,ფორმა,ფეხსაცმელი,ფონენდოსკოპი, საბაზო ხსნარის გამოსათვლელი და სხვა ათასი ფორმულა; ძილის დასაფრთხობად ყავას ვერ დავლევ იმიტომ, რომ ჭიქა თავის ყველაფრითურთ ასევე ამ კარადაშია, ჰიგიენი ნივთები, ტანსაცმელი და რა ვიცი…

მოკლედ ერთადერთ ნათელ წერტილად მარიკა მეგულებოდა ჩემი თანამოზიარე კოლეგა კარადაში; მოკლედ დავურეკე, გადავრჩი ის დამიტოვებს გასაღებს 🙂

მივედი, ვაკის გადასახვევთან ჩამოვედი, ველოდე ველოდე ველოდეეე ავტობუს ბაგებში ამსვლელს,გამოიარა როგორც იქნა, ნუ სკოლაში დავაგვიანე დაახლ 15 წუთი, ნუ კაი ჯერ სანამ ქართულ სექტორს არ დაუწყია სწავლა ეს არც ისე შესამჩნევია….

კიდე იმიტომ იყო ცუდი დღე, რომ საშინლად მეძინებოდა, არადა კაბინეტში უნდა ვმჯდარიყავი,მიუხედავად იმისა რომ ნამცეცი საქმე არ მქონდა, ნუ 2 ბავშვი შემოვიდა მსუბუქი, 1 მასწავლებელი და კიდე მეორე მასწავლებელი და კიდევ 2 მზარეული (წნევიანი ხალხი:),კიდე ერთი დამლაგებელი…..უიჰ ბლომად საქმე გამიკეთებია :)))

ნუ მორჩა წამოვედი. აქ ახლოვდება გრანდიოზული ცუდი ამბავი, ამბავი, რომელმაც საერთოდ გადახაზა მთელი დღე და არა მარტო დღე აი სრულ აპათიაში ჩამაგდო!!!!აღარაფერი რომ არ მინდა და ყველაფერი ფეხზე მკიდია(ეს უძილობის ბრალია თუ ქვემორე მოყვანილი ფაქტის არ ვიცი ჯერ ზუსტად), მივედი რექტორატში გუშინ ჩაბარებული საბუთის გამოსატანად, ნუ ამას საქმე მხოლოდ ნახევრად გაუკეთებია, ნუ კაი ახლა უნდა ავიტანო და მოვაწერინო ხელი ბოხუას, ავედი—ბოხუა შვებულებაშია, ორშაბათს ალბათ გამოვა ::o:o:o დედლაინი კი კვირამდეა :((( მოადგილე, მოვალეობის შემსრულებელი ვინმე რამე…არა–გაყინული სახით-არავინ და არაფერი (ამ ქალს კიდე ჩემი დღიური უნდა მთელი 3 წლის ნაშრომ-ნაღვაწი ნეტა რატო ვუსახსოვრო ამას ?!, მარტო იმიტომ რომ წელიწადში ჰაჰა 2-ჯერ ვხედავ , როცა ყველაზე ძალიან მჭირდება და მაშინაც ამ გამყინავ სახეს ვხედავ?! აი რა უნდა მექნა?! სრულიად უძლური ვარ -ამ კაცის შვებულების გამო DFMSA დოსიეს ვერ ვაგზავნი საფრანგეთში, შემდეგ დოსიეობამდე მინიმუმ 1 წელი უნდა ვიცადო, ტირილი მინდოდა, მაგრამ ლიფტში 4 სართულიანი მგზავრობისას შავიხშე.

ფაქტი ცუდი # =კვერცხები

აქედან გამოსულს ფული აღარ მქონდა, ბანკომატი იქვე იყო, იმან მხოლოდ დიდი კუპიურები მომცა, მეც შევედი იქვე სუპერმარკეტში, დავუარე წრე რა უნდა მეყიდა არ ვიცოდი, ბოლოს კვერცხებს გავუსწორე თვალი, ვვიფიქრე აი რა მჭირდება (ყოველ დილას საყინულეში გოგლი-მოგლი მხვდება და მაგიდაზე ყიყლიყო ანუ ბევრი კვერცხი იხარჯება, ჰოდა ვიფიქრე შევავსებ ოჯახს-თქვა. გამოვედი 20 ცალი კვერცხით. 149ს ველოდებოდი და ის ის იყო გამოჩნდა ნანატრი, რომ წინ დებილი ჯიპი არ ჩამიდგა, აუ მეთქი ეს თუ გავუშვი კიდე ნახევარი საათი უნდა ველოდო, მაგრამ მძღოლმა იყოჩაღა, ჩემი ეს “აუუუ ე დებილი სად ჩამიდგა, ეს თუ აგვუშვი ახლა”-გამომეტყველება შენიშნა და ავედიი. ვზივარ ცალ ხელში ჩანთა მიჭირავს მძიმე, მეორეში 20 ცალი კვერცხი და მესამეში ხურდა, აი დარწმუნებული ვიყავი, რომ რამე, უფრო კვერცხები გამივარდებოდა და გამიტყდებოდა, ეს უიღბლობაც აუცილებლად უნდა მომხდარიყო

 

მაგრამ 20-ივე კვერცხი ახლა მაცივარში კომფორტულად ისვენებს, ხვალ დილამდეეე! 😉

 

არ უნდოდათ ხო ფრანგებს ჩემი დოსიე ეე იყვნენ ახლა, არ გავუგზავნი! (ასე ვიმშვიდებ თავს, ისედაც დიიდი წვალებაა დოსიეს თითოეული დოკუმენტის შექმნა და მით უმეტეს ასეთი დიდი და გადაულახავი ობსტაკლი რომ შეხვდა,… ბოხუა სად ატარებს შვებულებას მაგას დევნას და ძებნას ვერ დავუწყებ, თანაც დრო არა მაქვს..მოკლედ ერთი მაგათი დედაც!)

არადა წესით წელი იღბლიანი უნდა მქონდეს, ესე რომ ვნახოთ დი-ეფ-ემ-ეს-ა თუ არა ე.ი. რაღაც სხვა გამოჩნდება.

ამ ფონზე ჩემს თავს მინდა აი ეს ვუსურვო: