(რაფაელოსავით გოგო)


სიგარეტის ბოლით, ალკოჰოლით, მუსიკის ჰანგებით, ჟანგბადით, ნახშირორჟანგით შეჯერებული ბურუსი იდგა ბარში.

ბეატრისს ტანზე მოხდენილი ჯინსის შარვალი ეცვა, თმა ბუნებრივად არეული, მომხიბვლელად ელაგა პატარა კოპწია თავზე; ტუალეტისკენ მიდიოდა, გზად დავარდნილი შარფის ასაღებად დაიხარა; ეს ბუღი ნერვებს უშლის, ცივი წყალი შეისხა, სახე დაიბანა, ცოტა გამოფხიზლდა, არა მთვრალი კი არ იყო, მაგრამ ეს ბუღი ტვინში უჭერდა.

ბაჯო 35–იოდე წლის ბრგე ყმაწვილი კაცია; აქ ხშირად დადის, სიგარეტსაც ეწევა და მუსიკა მოსწონს აქაური. დღეს ბენდილამპიონიუკრავს, სოლისტს სასიამოვნო ხმა აქვს, ტექსტიც კარგია. არ არის სენტიმენტალური, არც სიყვარულზე მღერიან და არც წვიმაში ფეხშიშველა ცეკვაზე, უფრო რეალისტურ რაღაცეებზე.

სამსახურიდან ისადილა და მერე პირდაპირ აქ გამოეშურა, სახლში მისვლა ეზარებოდა. რაღაცნაირადაა , არც მხიარულად არც მოწყენილად, უფრო დაღლილია და ამიტომ ვერაფერს გრძნობს; ხალხიც არაა საინტერესო, ჯერ ძალიან ადრეა. მოიხედა და ზუსტად მის ცხვირ წინ პატარა, გამხდარი, 2 დუნდულა კუნთი დაინახა ჯინსებში გამოწკეპილი. თვალი ვერ მოაშორა,დუნდულები მოხდენილად დაიხარა და უცებვე გაიმართა და წავიდა,ზემოთ ახედვა და პატრონის ნახვა ვერც მოასწო. ვაგლახ!….

bajo is tipi ar aris, arc im asakSia, rom viRac gogos trakze acundrukdes da awkmutundes; sakmaod dinji da gawonasworebulia; Tavisi asakiTvis bevri rame unaxavs da gamoucdia, bevri umogzauria, erTi sityviT didi verafriT gaakvirveb;

dundulebi ukve TiTqmis daviwyebuli hqonda, roca gamoCnda is, didi, lamazi Tvalebi, moica ra feria? Savi? ara, Savi ar unda iyos, magram muqia, lamazi ki aris.

gabuStuli tuCebi TiTqos mixatulia fanqriT da mere vardisferi saRebaviT Seferadebuli, SuqCrdilebic lamazad miuxatia mxatavrs; ar vici vin Sevaqo “xelobisTvis” ded-mama Tu RmerTi.

_ ra iyo bajo, xo ar dageZina? aqedan “godiva”-Si gavajazoT?

_ ara, mezareba, axla magis xasiaTze vera var.

_ ra iyo biWo, xo ar daberdi?

_ wadi Seni….

——————————————————————————

beatrisi karg dros atarebs, ar vici ludma imoqmeda Tu musikam an orivem erTad; wamoiWrnen gogoebi da cekvaven, biWebi ki Soridan dinjad aTvaliereben.

uceb erT-erTi maTgani adga da wamovida, sacekvaod? mocekvaves es tipi namdvilad ar hgavs.

_ cekva ar vici, magram SenTan cekva minda

_ kargi, vicekvoT

2 simRera usityvod cekvavdnen, ara, beatrisi cekvavda, bajo ki, bajo ubralod tokavda.

me-3 simReraze bajom beatriss jinsis Sarvali Seuqo; beatris ar daevasa es tipi, hgonia, rom mxolod kopwia trakis gamo abams. _ ar miyvars eseTi tipebi, arada “xamc” ar უნდაიყოს… hm, magram mainc uimedo da uperspeqtivoa.

beatrisi ukve karga xania didi gogoa da RrublebSi ar dafrinavs, arc vardisfer saTvaleebs atarebs da arc Hello Kitty-s fania. aqac imisTvis movida, rom mZime dRis Semdeg ubralod ganitvirTos da ara viRac elizbari-murTazis asakideblad. axlac am dinji, sityvaZunwi mocekvavis xasiaTze araa; msubuqi flirtis winaaRmdegi araa, magram raime sasiamovno sityvebiT mainc moxiblos;

_ jinsSi gamowkepili Cemi traki moewona! hmm….

_ xval gudaurSi adian Cemi Zmakacebi sasrიაlo, wamoxval? kargi tipebi arian, mxiarulebi da kargad gaerTobi; yvelani colebiT modian.

_ ar vsrialeb

_ me gaswavli

_ zamTari, Tovli da sicive didad ar miyvars

_ kargi maSin iq wavideT, sadac cxela

_ magaliTad?

_ magaliTad sadme afrikaSi – tunisSi, iq xSirad davdiodi da axloblebic myavs

_ afrikaSi axloblebi gyavs?

_ xo, ra iyo?

_ araferi, ubralod ucnauria. mere iq cxela axla?

_ aqaurobasTan SedarebiT xo.

_ kargia

_ anu wavediT? pasporti gaqvs?

_ Sen ra gagiJdi? marTla ki ar movdivar

_ ratomac ara, afrikaze arasdros giocnebia?

_ ki, miocnebia da aucileblad waval kidec, magram xval da TqvenTan erTad ara.

_ zeg da CemTan erTad?

_ ara

_ kargi, kargi, modi Tavidan daviwyoT _ ras svam, SeiZleba rameze dagpatiJo?

TiTo Wiqa dalies, saubari Tavisuflad da bunebrivad midioda aTass sisuleleze da arafer konkretulze, saubrobdnen gauCereblad, arc musika uSlidaT xels da arc buRi da burusi.

beatrisis megobrebi wavidnen, wavidnen bajos megobrebic.

ukve gvian iyo da beatrisic wasasvlelad moemzada, Tumca arc erTs undoda wasvla.

raRac jadosnuri Zafebi gaiba maT Soris-Tqo am banalobis dawera ar minda, magram erTi ram faqtia, rom roca bajom mis cxvir win lamaz jinsSi gamowkepili gogos elastiuri da graciozuli moqniloba dainaxa da mere monarnare silueti – patara Tavi, mRelvare, areuli Tmebi, Txeli da wvrili mxrebis mixra-moxra, wvrili weli TiTqos rvianebs xazavda, bajos raRac naperwkalma gahkra gulSi; ai iseTma asanTis Reris asanTis kolofze Camosmisas wamSi rom abdRvrialdeba ხოლმე. meore gaelveba iyo, roca es silueti winidan naxa. haerovani, mofarfate, msubuqi rafaelosaviT.

bajom beatrisi gamoacila, beatrisma iuara saxlamde miecilebina, damSvidobebisas bajom hkiTxa:

_ ra saxeliT Cagwero telefonSi?

beatriss gaecina, erTdroulad saxelsac da nomersac iTxovda.

nomris micemas da arc urTierTobis wamowyebas ar apirebda amitom

_ me beatrisi mqvia, ici r…

_ beatrisi? –gaawyvetina bajom. ar vici daijera Tu ara, magram Zalian ki eucxoa tipiuri qarTveli gogosgan aseTi saxeli; tunisSi icnobda erT patara frang beatriss.

_ dRevandeli saRamo Zalian kargi iyo, mixaria rom gagicani, raRac mistika da qimia TiTqos iyo, ar minda rame gavafuWoT, raRaceebis dagegmviT, rogorc SemTxveviT SevxvdiT aseve SemTxveviTve SevxvdeT iqneb SemdegSic

bajo fiqrobs _ es gogo Zalian bevr romantiul komediebs uyurebs rogorc Cans.

_ Tbilisi patara qalaqia, aculeblad gadaveyrebiT sadme erTmaneTs_atitinda isev da Caskupda taqsSi_ aba, kargad, tkbili Zili. 

“tkbili Zili?! ra damaZinebs axla, dilis 1 saaTia, ra gaaTenebs…”

axali Tavsatexi gauCnda bajos; TiTqos gamoeRviZa da am patara tutrucana gogom zurgidan wlebi CamoaWra.

giJia da TviTonac gaagiJa, nadirobis sezoni daiwyo.

raRac unda gaakeTos, aSkarad gamowveva esrola beatrisma _ Tu ginda, unda momipovo.

გაზაფხულია, ისე აღარ ცივა, მაგრამ ქარები და წვიმებია;

რაც გულს უხარია არის ის, რომ დილას, როცა მაღვიძარა რეკავს და თვალებს ვახელ ფანჯარაში გაზაფხულს ვხედავ, დღის სინათლეს ვხედავ, მზის სხივებსაც და 1–2 ჩიტიც კი ჭიკჭიკებს. ადგომაც არ მეზარება, წამოვხტები, 1–2 წამით თავბრუ მესხმის, მერე დილის იოგას ვაკეთებ, ამის შემდეგ დღე ყოველთვის შესანიშნავია; სწრაფად ვჭამ, შხაპს ვიღებ, ვიმოსები და გავრბივარ სამსახურში.

სამსახურეობრივი რუტინა, შემდეგ თუ ძალიან დაღლილი არ ვარ მეგობრებს ვხვდები; ახალახალი კაფეების აღმოჩენით ვართ დაკავებული; ახალი ადგილები, ახალი მუსიკა, ახალი მენიუ, ახალი ნაცნობობა; ეს ყველაფერი იმ დღეს ასრულებს, მახალისებს, მომდევნო დღეს კი მომდევნო ისტორიაა.

 ______________________________

სადმე უნდა წავიდე, მომბეზრდა ისევ აქაურობა, ესეთი სენი შემეყარა 20 წლიდან , რაც საკუთარი ფული გამიჩნდა და რაც პირველად დავტოვე საზღვრები მას შემდეგ მოგზაურობის სენით ვარ შეპყრობილი. ახლა თან გაზაფხულდა, დათბა, დილას ადგომა მაინც არ მეზარება; ეს სუსხიანი დღეები უჟმურ ხასიათზე მაყენებდა, მაღიზიანებდა ყველაფერი და სულ ვებუზღუნებოდი ჩემს ძაღლს, ამინდის ბრალია თუ იმ მატრაკვეცა გოგოსი, არც კი ვიცი, ჯანდაბას გოგოს ბრალი არ იქნება, ბეატრისი, რა დროს ბეატრისია, მე ძაღლი მყავს და ეს სრულიად საკმარისია; მე და ჩემი ჯონდა მშვენივრად ვცხოვრობთ ერთად; ჯონდა ჯოკონდას მოფერებითი სახელია, ნამდვილად ჯოკონდას გამოხედვა და ღიმილი აქვს, ამაში ვერავინ შემედავება. marTalia biWia, magram pirveli SexedviT gogo megona da mere saxeli aRar Sevcvale, cota gadavakeTe da jonda mgoni mamrobiT saxels hgavs, mokled TviTon jonda Tavs mamrad grZnobs.

erTxel jondam miTxra midi ra rame qeni, xeli gaanZrie moZebne da manaxe eg Seni beatriCe, moviwyineo.

erTxel didi sisulele Cavidine da Cveni saZmakacos wevrs nukas movuyevi es istoria, nuka iseTi tipia ai yvelaferze rom SeuZlia laparaki da yvelasi fsiqologia. mec uceb diagnozi damisva da fiqric daiwyo Cems Terapiaze, ramodenime dRis Semdeg mirekavs kmayofili isteriuli xmiT და meubneba:

_ Seni recepti mzadaa, dRes bukasTan amodi da gagacnob strategiul gegmas;

im dRes ar avsulvar, ar mecala, meore dRes vrceli werili momivida el.fostaze :

“samoqmedo gegma “beatriCe”

im baris fotogras moaZebnineb im saRamos fotoebs, moZebni beatriCes fotoebs, SevqmniT kolaJs, raRac warwerebiT, saxeliT da davdebT Facebookზე და გავუზიარებთ ყველა მეგობარს, მათ ვთხოვთ გაუზიარონ თავიანთ მეგობრებს. სხვადასხვა კლუბების, კაფეების და ბარების გვერდებზეც დავდებთ ინფოს, Facebook ისეთი მაგარი რაღაცაა აუცილებლად ვიპოვით, შენც უნდა დარეგისტრირდე.”

აფრენს ეს გოგო რა, თან მაგრად.

ბაჯომ მომდევნო კვირას ბილეთი აიღო და ტუნისში გაფრინდა;

ერთ საღამოს უკმაყოფილო, ისტერიული ხმით ურეკავს ნუკას: _ არ ვიცი ახლა იქ რა დროა, მაგრამ წადიპარადბარში”, ფოტოგრაფი მოძებნე და 11.11.2012–ის ყველა ფოტო გამოართვი, მერე dropboxზე ატვირთე და გამომიგზვანე.

ნუკამ შეძლებისდაგვარად ოპერატიულად იმოქმედა; ბაჯომ სწრაფად ამოიცნო რამოდენიმე ფოტოზე ბეატრისი, კარგად დააკვირდა, რამდენ ფოტოზე ყოფილა, აშკარად მიმზიდველი გოგოა; ახლა კიდევ უფრო კარგად დააკვირდა და თვალწინ ცხადად დაუდგა ეს რაფაელოსავით გოგოთავისი მუქი, დიდი თვალებით, ყავისფერი თმებით, რომლებიც ოდნავ ნიავზეც კი ველურად ირხეოდნენ, ვარდისფერი გაბუშტული ტუჩები, ღიმილი, კბილები, პატარა, ბავშვური ყურები, სქელი ქართული წარბები, მრგვალი, პატარა ნიკაპი, შუბლზე პატარა შრამი ეტყობა, ალბათ ბავშვობაში ძალიან ახტაჯანა იყო. მოძრაობაში გადაღებული სასაცილო ფოტოები იყო: კვამლში არეული მოძრავი, გაურკვეველი, ეფემერული სილუეტები.

რამოდენიმე ფოტო ამოარჩია და გადაუგზავნა ნუკას გეგმის განსახორციელებლად.

კვირა ჰქონდა გამოფრენამდე ბაჯოს დარჩენილი და მთელი კვირანერვიულობაში გაატარა, კონცენტრირებას ვერაფერზე ახერხებდა, სიგარეტის რაოდენობას უმატა. ჭამა აღარ ახსენდებოდა, ცუდად ეძინა და ბევრს წერდა.

ხო, მართლა ბაჯო მწერალია, მოგზაურიმწერალი; პროფესიით რეჟისორია, მაგრამ უფრო წერა იზიდავს, რაღაცრაღაც დადგა კიდეც 1–2 პატარა თეატრში თავისივე პიესის მიხედვით; განსაკუთრებით კარგ წარმოდგენებს აფრიკაში მოგზაურობაცხოვრების დროს აკეთებდა; სახალხო წარმოდგენები ხალხისთვის არაცივილურ, ველურ გარემოში.

თბილისში ჩამოვიდა;

ნუკას ლამის ყოველ დღე ეკითხებოდა სიახლეს, მაგრამ არაფერიბოლოს როგორც იქნა გამოჩნდა ბეატრისი, ნუკას მოკლე მიმოწერა ჰქონდა, ბაჯოს უთხრა _ გერმანიაში ყოფილა ეგ შენი ბეატრისი 6 თვიან კურსებზე.

ბაჯო უკვე ისე დაიღალა, თან ამ ჯონდას ავადმყოფობამ სულ შეარყია; ყველაზე მეტად ჯონდა უყვარდა ამ ქვეყნად და ახლა 16 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ის მის მიტოვებას აპირებს.

ეს ბეატრისიც გულში ჩაუხტა ასე მოულოდნელად და თან იქ ფართხალებს, არც ჩერდება შიგნით.

ადგა და დარეგისტრირდა facebookზე, სახელად სიმბოლურად დაირქვა დანტე და მისწერა ბეატრისს ვრცელი წერილი.

წერილი სულაც არ იყო ზერომანტიული, უბრალოდ ძალიან გულწრფელი და რეალისტური იყო; თავის თავზე უყვებოდა, თავის ცხოვრებაზე, საკმაოდ გრძელი წერილი გამოუვიდა, იმიტომ რომ ცხოვრება საკმაოდ გრძელი და თავგადასავლებით სავსე იყო; ჯონდაზეც მოუყვა და თავის გულის ტკივილზე. ისიც უთხრა, რომ თავისი ნავი უკვე შეაყენა მყუდრო, წყნარ ნავსაყუდელში და მზადაა ხელი ჩაჰკიდოს ბეატრისს და ასე  იაროს დარჩენილი ცხოვრება, ხელი არასოდეს გაუშვას და ძალიან ბევრი ლამაზი აისი და დაისი ნახოს მასთან ერთად.

…………………………………………

1 კვირიანი დუმილის შემდეგ ბეატრისმა პასუხად მისწერა: ხვალ დილის 4:40 საათზე დამხვდი აეროპორტში და ვნახოთ რა გამოვა აქედან.

კატერინა მარჩ ჯორჯიავა

19–20 თებერვალი, 2014

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s