მაკიაჟი აღნაგობას აუმჯობესებს


frangma mecnierebma aRmoaCines, rom yoveldRiurad makiaჟის gakeTeba wonasworobasa da moZraobaTa koordinacias aumjobesebs, riთაც Taviseburi varjiSis rols asrulebs.

sent-etienis universitetSi Catarebul kvlevaSi 65-dan 85 wlamde asakis 100 qali monawileobda. rogorc aRmoCnda qalebi, romlebic regularulad ikeTeben Tundac sul umniSvnelo msubuq makiJs, bevrad Tavdajerebulad dganan dა kargi aRnagobiTac gamoirCevian im qalbatonebTan შედარებით, romlebic kosmetikiT ar sargebloben.

swored amitom, xanშიშესულ asakში, naklebadac ecemian. dacemis saSiშროება imiTaa ganpirobebuli rom ama askში wonasworoba da moZraobaTa koordinacia uaresdeba amaს garda, Zvlebis simtkice qveiTdeba da kunTebisa da myesebis asakobrivi cvlilebebi aRiniშნება. es, ki xSirad, motexilobebis mizezi xdeba rac sicocxlisTvis safrTxes warmoadgens

Advertisements

One thought on “მაკიაჟი აღნაგობას აუმჯობესებს

  1. აბსოლუტურად ვეთანხმები, საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე :))
    დილას, უმაკიაჟოდ, მოდუნებული და გაბრუებული დავდივარ. საკმარისია, ცოტა მაკიაჟი გავიკეთო, უკვე სახის კუნთები ფორმაში მომყავს, როგორც ჩანს ფსიქოლოგიური მომენტია.
    იციან ფრანგებმა საქმე 😉
    😀

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s